BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Bu de­fa Er­man hak­lı

­Bu de­fa Er­man hak­lı

Er­man To­roğ­lu, bu ül­ke­de ha­kem­le­rin “öcü” gi­bi kork­tu­ğu bi­ri. Onun di­li­ne düş­me­mek için; yö­net­tik­le­ri maç­lar­dan son­ra ha­kem­le­rin, ak­şam­ki Er­man prog­ra­mı­nı dü­şün­me­le­ri bo­şu­na de­ğil... Ada­mın, ha­ka­ret­ten taz­mi­nat öde­me gi­bi bir kor­ku­su yok ki...Er­man To­roğ­lu, bu ül­ke­de ha­kem­le­rin “öcü” gi­bi kork­tu­ğu bi­ri. Onun di­li­ne düş­me­mek için; yö­net­tik­le­ri maç­lar­dan son­ra ha­kem­le­rin, ak­şam­ki Er­man prog­ra­mı­nı dü­şün­me­le­ri bo­şu­na de­ğil... Ada­mın, ha­ka­ret­ten taz­mi­nat öde­me gi­bi bir kor­ku­su yok ki... Na­sıl ol­sa, ya­yın­cı ku­ru­luş bu mas­raf­la­rı kar­şı­lı­yor... Sa­de­ce böy­le ol­sa iyi... İs­tan­bul‘da­ki kal­dı­ğı lüks ote­lin ve ya­şan­tı­sı­nın mas­raf­la­rı, An­ka­ra - İs­tan­bul gi­diş ge­liş ai­le gi­der­le­ri, ço­cuk­la­rı­nın okul pa­ra­la­rı, gi­yi­mi, se­ya­hat­ler­de bol eu­ro cep harç­lık­la­rı, Er­man‘ın bu dün­ya­da­ki ya­şam şek­lin­den ke­sit­ler­dir... *** Er­man, TSYD’yi (Tür­ki­ye Spor Ya­zar­la­rı Der­ne­ği) ta­nı­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen, “İyi ki üye­si de­ği­lim” di­ye ha­va at­ma­sıy­la bi­le gün­dem oluş­tur­ma­sı­nı bi­len adam­dır... Fut­bol­cu­lu­ğun­da “kaz­ma” ha­kem­li­ğin­de “da­yı” lâ­kap­la­rı, onun kız­dı­ğı de­ğil, ade­ta “övünç” duy­du­ğu “za­fer ma­dal­ya­sı” gi­bi­dir... Er­man, Ma­ra­ton‘da des­tek­siz atar... Kork­ma­dan ka­ra­lar... Ha­kem­le­rin psi­ko­lo­ji­le­ri­ni boz­ma, ai­le ya­pı­sı­nı ze­de­le­me adı­na her şe­yi ya­par... Ye­ter ki, 5 san­tim­lik of­sayt­la­rı bir ka­çır­sın ba­ka­lım ha­kem­ler... Kart­la­rı­nı “Er­man kri­ter­le­ri­ne” gö­re çı­kar­ma­sın ba­ka­lım o sa­ha­da­ki ha­kim­ler... *** Ama bu Er­man, ba­zen öy­le lâf­lar eder ki; is­ter is­te­mez “He­lâl ol­sun” de­dirt­ti­rir ken­di­ne... İş­te ge­çen haf­ta Bur­sas­por­lu Ser­can için söy­le­dik­le­ri: “Cin ol­ma­dan şey­tan ol­muş!” Çün­kü o Ser­can, genç­li­ği­nin ver­di­ği şı­ma­rık­lık ve ham­lık­la, tri­bün­le­rin o gün ga­za­bı­na uğ­ra­mış ho­ca­sı Gü­venç Kur­tar‘ı kur­tar­mak adı­na de­ğil, ken­di çı­ka­rı adı­na yo­rum­lar­da bu­lu­nun­ca, sa­de­ce Er­man‘ı de­ğil, he­pi­mi­zi çıl­dırt­mış­tı ade­ta... Da­ha ya­şı­na bak­ma­dan F.Bah­çe‘ye gel­mek is­te­di­ği­ni ve bir çır­pı­da Bur­sas­por‘u sa­ta­ca­ğı­nı söy­le­yen bu şı­ma­rık ço­cuk, di­le­riz ki İs­tan­bul‘a ge­lir... Şa­yet ge­lir­se, on­dan ilk bek­le­ye­ce­ği­miz gol, ra­kip ka­le­ye de­ğil, ba­sın tri­bü­nü­ne ola­cak­tır mu­hak­kak... He­le bir de ta­kım ar­ka­da­şı Em­re‘den de ge­re­ken tak­tik­le­ri alır­sa, tut­ma­yın Ser­can‘ı... İkin­ci “ko­la” ha­zır ola­lım şim­di­den... Al­lah‘tan Er­man‘ımız var! İki eli, onun ya­ka­sın­da ola­cak­tır... Bi­ze bi­le, faz­la iş bı­rak­ma­ya­cak­tır Er­man... >> Har­nup ve Gü­i­za Son İs­pan­ya gol kra­lı ola­rak gel­di­ği Tür­ki­ye‘de, at­tı­ğı gol­ler­le de­ğil, ata­ma­dık­la­rı ile alay ko­nu­su olan Güi­za, ül­ke­miz­de en faz­la hoş­gö­rü­yü gö­ren ya­ban­cı­dır... Boş ka­le­le­re bi­le yu­var­la­ya­ma­dı­ğı fır­sat­lar­la, saç baş yol­dur­ma­yan, “Ka­çır­sın, bel­ki bir gün atar” man­tı­ğıy­la ta­raf­ta­rı şim­di­lik si­nir­len­dir­me­yen, is­yan et­tir­me­yen bir ga­rip fut­bol­cu­dur Güi­za... Ka­çır­dı­ğı her ba­sit gol po­zis­yo­nu son­ra­sı “Ağ­la­mak­lı” ha­liy­le, sa­nat dün­ya­mı­zın “acı­la­rın ço­cu­ğu” Kü­çük Em­rah‘a ben­ze­ti­len, fa­kat yi­ne de “Ya­hu bu ha­ki­ka­ten İs­pan­ya’da gol kra­lı mı ol­muş?” de­dir­ten Güi­za‘nın, F.Bah­çe‘de “kre­di­si ne za­man bi­te­cek?” di­ye so­ru­la­rı pe­şin­de ge­tir­me­me­si, ilk de­fa ya­şa­nan bir du­rum... HHH 17 mil­yon eu­ro­ya mal ol­muş, ta­kı­mın sto­pe­ri ile ay­nı sa­yı­da gol at­mış bi­ri­si­ne bu ka­dar ay­rı­ca­lık­lar ta­nı­nır­ken, 10 yıl­dan be­ri ye­dek­lik­te kal­mış ama sa­rı-la­ci­vert­li ta­kı­mı ço­ğu kez ip­ten al­mış Se­mih‘e, ne ka­dar hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı or­ta­da­dır ar­tık... Bi­zim ev­la­dı­mı­za bun­dan böy­le yan göz­le ba­kan taş ol­sun!.. O Se­mih, ya­ka­la­dı­ğı iki fır­sat­tan bi­ri­si­ni ra­kip ka­le­ye ni­şan­lar­ken, Güi­za‘nın bon­kör­lü­ğü­ne, ka­ra­va­na­la­rı­na son­suz kre­di ta­nı­yan Sa­ra­coğ­lu tri­bün­le­ri “Bir gram bal için, ya bir çu­val ke­çi­boy­nu­zu ye­me­ğe” de­vam ede­cek, ya da, İs­pan­yol gol­cü­nün ka­çır­dık­la­rıy­la kay­be­di­len pu­an­lar için sız­lan­ma­ya­cak... İş­te “Çak­ma gol­cü” Güi­za... Al­kış­la­ma­ya de­vam ede­cek­ler, ka­çı­rı­lan saç­ma gol­le­re de as­la is­yan et­me­ye­cek­ler... İş­te, bir çu­val har­nup (ke­çi­boy­nu­zu) si­ze... Bir gram bal için, afi­yet ol­sun... NOT: Har­nup (ke­çi­boy­nu­zu) ilk 15 yıl, hiç mey­ve ver­me­yen ağaç­tır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT