BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kri­zin için­den

Kri­zin için­den

Tür­ki­ye’nin zor bir dö­nem ya­şa­dı­ğı mu­hak­kak. Zor­luk­la­rın aşıl­ma­sı ik­ti­dar­dan, da­ha açık ifa­dey­le Baş­ba­kan Er­do­ğan’dan bek­le­ni­yor.Tür­ki­ye’nin zor bir dö­nem ya­şa­dı­ğı mu­hak­kak. Zor­luk­la­rın aşıl­ma­sı ik­ti­dar­dan, da­ha açık ifa­dey­le Baş­ba­kan Er­do­ğan’dan bek­le­ni­yor. Teh­li­ke­li pe­ri­yo­da gir­me­mi­zin en ağır­lık­lı se­be­bi eko­no­mik kriz­dir. Tür­ki­ye dı­şın­da oluş­tu. Tür­ki­ye dı­şın­da çö­züm­le­ne­cek­tir. Bi­ze et­ki­le­ri­nin as­ga­rî­de kal­ma­sı­na ça­lış­mak­tan baş­ka ça­re­miz yok. PKK ve em­rin­de bu­lun­du­ğu par­ti, di­ğer önem­li me­se­le­miz­dir. Dü­şük yo­ğun­luk­ta sa­vaş­tır. Sa­vaş­mak gö­re­vi si­lâh­lı kuv­vet­le­ri­miz­de­dir. İk­ti­dar ise pro­je­ler üre­te­rek ça­re arı­yor. Er­ge­ne­kon da­va­sı, uza­yıp, gi­de­cek­tir. Bir­ta­kım adam­la­rın ül­ke­de hu­zur­suz­luk oluş­tu­ra­rak dar­be yap­mak te­şeb­bü­sü­dür. Dar­be için si­lâh­lı kuv­vet­le­ri­miz­den bi­ri­le­ri­ni kan­dır­mak da şart­tır, 27 Ma­yıs’ta böy­le ol­du. De­mok­ra­si as­kı­ya alı­na­cak, Tür­ki­ye, dış âlem­den tec­rîd edi­le­cek, son­ra üçün­cü be­şin­ci sı­nıf adam­lar asıp ke­se­cek­ler, ça­lıp çır­pa­cak­lar­dır. Ata­türk sem­bo­lü sö­mü­rül­dük­çe sö­mü­rü­le­cek­tir. Muâ­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne ulaş­ma­mız ar­tık ha­yal ola­cak­tır. İç­le­rin­de bir­kaç idea­list bu­lu­na­bi­lir. Mut­la­ka ma­sum­lar da var­dı. Ayı­rı­mı Yü­ce Mah­ke­me ya­pa­cak­tır. Büt­çe­den son­ra IMF an­laş­ma­sı açık­la­na­cak. Hü­kû­met (kriz­den Tür­ki­ye’ye men­fa­at sağ­la­mak) id­di­asın­da­dır. Aka­bin­de ye­rel se­çim­ler at­mos­fe­ri­ne iyi­ce gi­ri­le­cek. Aç­maz­lar için­de­yiz. Böy­le bir za­man­da çar­şaf­lı­lar CHP’li ola­bi­lir mi? Ka­bî­lin­den dü­şük ze­kâ­lı mü­na­ka­şa­lar, Er­me­ni­ler­den özür di­le­ye­lim! te­şeb­büs­le­ri gün­de­me ge­le­bi­li­yor. Ma­sum mil­le­ti­mi­zi suç­la­ya­rak No­bel al­mak açık­göz­lü­lü­ğü­nü tek­rar­la­mak müm­kün de­ğil­dir. Stock­holm ve -Ba­rış Ödü­lü’ne me­mur- Os­lo No­bel aka­de­mi­le­ri aşı­rı so­la ba­yı­lır­lar, ama bu­da­la de­ğil­ler­dir. Dert­le­ri­miz bun­dan iba­ret de­ğil. Ya­rın de­vam ede­ce­ğim.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT