BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 10 gün­de 10 ca­mi­de yan­gın çık­tı

10 gün­de 10 ca­mi­de yan­gın çık­tı

Ka­dı­köy’de bir ca­mi­de çı­kan yan­gın kü­çük çap­ta ha­sa­ra yol aç­tı. A­cı­ba­dem E­min­bey Cad­de­si Gü­meç So­kak’ta bu­lu­nan Ah­met Süt Si­te­si’n­de­ki ay­nı a­dı ta­şı­yan ca­mi­den du­man çık­tı­ğı­nı gö­ren ço­cuk­lar, du­ru­mu si­te sa­ki­ni Meh­met U­zu­ner’e bil­dir­di.Ka­dı­köy’de bir ca­mi­de çı­kan yan­gın kü­çük çap­ta ha­sa­ra yol aç­tı. A­cı­ba­dem E­min­bey Cad­de­si Gü­meç So­kak’ta bu­lu­nan Ah­met Süt Si­te­si’n­de­ki ay­nı a­dı ta­şı­yan ca­mi­den du­man çık­tı­ğı­nı gö­ren ço­cuk­lar, du­ru­mu si­te sa­ki­ni Meh­met U­zu­ner’e bil­dir­di. U­zu­ner, it­fa­i­ye­ye ha­ber ver­dik­ten son­ra ca­mi­nin mü­ez­zin o­da­sın­da, ka­pı­nın gi­ri­şin­de baş­la­yan yan­gı­nı ön­ce ken­di im­kan­la­rıy­la sön­dür­me­ye ça­lış­tı. Yan­gın, da­ha son­ra o­lay ye­ri­ne ge­len it­fa­i­ye e­kip­le­rin­ce bü­yü­me­den sön­dü­rül­dü. Mü­ez­zin o­da­sın­da ha­sa­ra yol a­çan yan­gı­nın çı­kış ne­de­ni a­raş­tı­rı­lı­yor. Ö­te yan­dan, si­te sa­ki­ni Meh­met U­zu­ner, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, mü­ez­zin o­da­sı­na gel­di­ğin­de ha­lı­la­rın yan­dı­ğı­nı gör­dü­ğü­nü ve kes­kin bir ben­zin ko­ku­su al­dı­ğı­nı söy­le­di. Si­te­de­ki ço­cuk­lar da yan­gın­dan kı­sa bir sü­re ön­ce ca­mi­den genç bi­ri­nin çık­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ler. Böy­le­ce, İs­tan­bul’da son 10 gün­de yan­gın çı­kan ca­mi sa­yı­sı 10’a yük­sel­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT