BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Diş­le­re kon­for­lu te­da­vi DEN­TAL iMP­LANT

Diş­le­re kon­for­lu te­da­vi DEN­TAL iMP­LANT

Ön­ce­ki yıl­lar­da p­ro­tez dev­ri­mi o­la­rak ad­lan­dı­rı­lan den­tal imp­lant te­da­vi­si tek­no­lo­ji­nin ­de des­te­ğiy­le kon­for, kı­sa sü­re­li te­da­vi ve ra­hat­lık­la has­ta­la­rın göz­de­si ol­du...> M. Kurt­bay Önür kurt­bay.onur@tg.com.tr 1809 yı­lın­dan bu ya­na ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da kay­be­di­len diş­le­rin ve diş kök­le­ri­nin ye­ri­ne ya­pay diş ve diş kö­kü yer­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı çe­şit­li aşa­ma­lar­la sü­rüp gi­di­yor. Gü­nü­müz­de diş has­ta­la­rı için dol­gu, köp­rü, pro­tez ye­ri­ne en po­pü­ler te­da­vi me­to­du ha­li­ne ge­len den­tal imp­lant­lar ise (‘vi­da’ şe­kil­li) kul­la­nı­lı­yor. Dr. Dt. Gök­han Ya­ma­ner, Tür­ki­ye Has­ta­ne­si’nde diş has­ta­la­rı için en son tek­no­lo­jik ci­haz­lar ve sis­tem­ler­le ra­hat, ko­lay ve kon­for­lu te­da­vi uy­gu­la­dık­la­rı­nı an­lat­tı. Ya­ma­ner, “Den­tal imp­lant çe­ne ke­mi­ği­ne yer­leş­ti­ri­len ve uy­gun mal­ze­me­den ya­pı­lan ya­pay diş kö­kü­dür. Bu te­da­vi me­to­du ge­le­nek­sel kap­la­ma, köp­rü ve da­mak pro­tez­le­ri­ne gö­re çok da­ha gü­ven­li, fonk­si­yo­nel al­ter­na­tif te­da­vi şek­li­dir. Gü­nü­müz­de he­men he­men her diş­siz böl­ge için imp­lant uy­gu­la­ma­sı ya­pı­la­bi­li­yor. Ar­tık has­ta­la­rı kor­ku­tan zor­lu bir te­da­vi sü­re­ci so­na er­di. Den­tal imp­lant ile kı­sa sü­re­li te­da­vi ya­pı­lı­yor ve uzun ömür­lü so­nuç el­de edi­li­yor. Den­tal imp­lant, diş­le­rin fonk­si­yon ve es­te­ti­ği­ni tek­rar sağ­lı­yor” dedi. Özel­lik­le aşı­rı de­re­ce­de ke­mik kay­bı­na sa­hip ve ta­ma­men diş­siz has­ta­lar­da tam pro­tez kul­la­nı­mı­nın sı­kın­tı ve zor­luk­la­rı ol­du­ğu­na de­ği­nen Dr. Gök­han Ya­ma­ner, “Bu has­ta­lar­da den­tal imp­lant­la­rın uy­gu­lan­ma­sı pro­te­zin sağ­lam­lı­ğı­nı ve sa­bit­len­me­si­ni bü­yük öl­çü­de ar­tır­mak­ta­dır” di­ye ko­nuş­tu. Ya­ma­ner, Tür­ki­ye Has­ta­ne­si’nde den­tal imp­lant te­da­vi­si­nin bü­tün şart­la­rı­nın oluş­tu­rul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Diş he­ki­mi Ya­ma­ner, “Bi­yo­uyum­lu bir ma­ter­ya­lin can­lı do­ku­ya az ya da sı­fır di­renç­le ba­şa­rı­lı bi­çim­de yer­leş­ti­ri­le­bil­me­si tıp ve diş he­kim­li­ği açı­sın­dan dev­rim ni­te­li­ği ta­şı­yor” de­di. Ya­ma­ner, Den­tal imp­lant­la­rın sa­bit­lik ora­nı­nın öl­çül­me­si ve pro­tez ya­pı­mı­nın za­ma­nı­nın be­lir­len­me­si ama­cıy­la her­han­gi bir şe­kil­de imp­lant­la­ra za­rar ver­me­mek için ye­ni ana­liz me­tod­la­rı ge­liş­ti­ril­di­ği­ni ifa­de et­ti. A­VAN­TAJ­LA­RI > Es­te­tik gö­rü­nüm.. > İs­te­di­ği­ni yi­ye­bil­me... > Öz­gü­ve­nin ka­za­nıl­ma­sı, mutlu sosyal hayat... > Da­ha sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­len­me... > Daha u­zun ö­mür­lü.. > Kı­sa te­da­vi sü­re­ci.. DEZA­VAN­TAJ­LA­RI > K­la­sik sis­tem­le­re gö­re bi­raz da­ha pa­ha­lı ol­ma­sı... > Doğ­ru ve dü­zen­li bir a­ğız ba­kı­mı ge­rek­tir­me­si­dir... Zey­tin­ya­ğı me­me kan­se­ri­ni dur­dur­du > MAD­RİD Bir grup İs­pan­yol araş­tır­ma­cı, eks­tra sız­ma do­ğal zey­tin­ya­ğı­nın, me­me kan­se­ri tü­mör­le­ri­nin bü­yü­me­si­ni ön­le­di­ği­ni bil­dir­di. Ka­ta­lan On­ko­lo­ji Ens­ti­tü­sü ve Gra­na­da Üni­ver­si­te­sin­den araş­tır­ma­cı­lar, eks­tra sız­ma zey­tin­ya­ğı­nın, baş­lan­gıç aşa­ma­sın­da­ki me­me kan­se­ri tü­mör­le­ri­nin bü­yü­me­si­ni ön­le­di­ği­ni or­ta­ya çı­kar­dı. Araş­tır­ma­nın ba­şın­da­ki bi­lim ada­mı Ja­vi­er Me­nen­dez, eks­tra sız­ma zey­tin­ya­ğı­nı “tü­mör kar­şı­tı do­ğal kok­teyl” ola­rak ni­te­le­di ve “en azın­dan la­bo­ra­tu­var test­le­rin­de bu zey­tin­ya­ğı­nın tü­mör­le­rin bü­yü­me­si üze­rin­de et­ki­li ol­du­ğu­nu gör­dük­le­ri­ni” ifa­de et­ti. Ko­çak Gold’dan Sin­derel­la ma­sa­lı Dün­ya­ca ün­lü yö­net­men Mat­hi­as Zent­ner, Sin­derel­la hi­ka­ye­si­ni ye­ni­den fark­lı bir an­la­tım­la ger­çek­leş­tir­mek için Ro­man­ya’nın Bük­reş şeh­rin­de­ki Ba­ga­di­ru Pa­la­ce (Ope­ra es­ki bi­na­sı)’da çe­kim­le­ri ger­çek­leş­tir­di. Ko­çak Gold için özel ola­rak çe­ki­len rek­lam fil­min­de İs­veç­li oyun­cu Ae­ne­as Ko­lev, Ro­man­ya­lı oyun­cu­lar Ali­ce Mi­ha­lac­he, Li­vi­a Lo­roz ve kü­çük oyun­cu Ca­tin­ca Su­le­a rol al­dı. Ko­çak Gold’un eş­siz ko­lek­si­yon­la­rı­nın eş­lik et­ti­ği çe­kim­ler­de oyun­cu­la­rın per­for­man­sı göz dol­dur­du. İNCİ “-Aş­kın ge­çi­ci, ta­ma­men is­tek­ler üze­ri­ne ku­ru­lu ve el­de edi­lin­ce bi­ten bir duy­gu ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. O yüz­den aş­ka pek de say­gı duy­du­ğum, is­te­di­ğim bir şey de­ğil. Be­nim için dü­rüst­lük, hu­zur ve ar­ka­daş ola­bil­mek çok da­ha önem­li şey­ler...” (...Bur­cu Ka­ra / Oyun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER FAT­MA BEY­ZA TU­RAN ­Ben bu­gün 2 ya­şı­na gi­ri­yo­rum... Bü­yük­le­ri­min el­le­rin­den ö­per du­a­la­rı­nı bek­le­rim... (...Ha­run Tu­ran’ın al­bü­mü) Tarifiniz (...A­su­de Ba­har’ın lez­ze­ti) KÖF­TE­Lİ İS­KEN­DER KE­BA­BI MAL­ZE­ME­LER: > 3-4 ye­mek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı > Ba­yat­la­mış ve­ya ta­ze pi­de > 2-3 ye­mek ka­şı­ğı sal­ça > Yo­ğurt > Tuz > Ka­ra­bi­ber > İs­te­ğe gö­re ha­zır­lan­mış ve kı­zar­tıl­mış köf­te ve­ya ha­zır dö­ner HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Bü­yük bir ta­va ve­ya ten­ce­re­de te­re­ya­ğı­nı eri­te­lim. İçi­ne küp doğ­ran­mış pi­de­le­ri ek­le­ye­lim ve ya­ğı çe­kene ka­dar ka­vu­ra­lım. Ser­vis ta­ba­ğı­na pi­de­le­ri ya­ya­lım. Bi­raz sı­vı­ yağ ile sal­ça­yı eri­te­lim içi­ne sı­cak su, tuz ve ka­ra­bi­be­ri ek­le­ye­rek sosu pi­şi­re­lim. Pi­de­le­ri­n üze­ri­ne sal­ça­lı sos­tan iyi­ce ya­ya­lım da­ha son­ra yo­ğurt ya­ya­lım ve köf­te­le­ri üze­ri­ne di­ze­lim. Köf­te­le­rin üze­ri­ne de ka­lan so­su dö­ke­lim. Afi­yet ol­sun... SE­Nİ SE­Vİ­YO­RUZ NE­Fİ­SE ­Da­yı­sı bi­ri­cik ye­ğe­ni­nin do­ğum gü­nü­nü kut­lar... Gü­len yü­zün hiç sol­ma­sın Ne­fi­se... (...Re­cep San­lı’nın al­bü­mü) Şiiriniz (...A­li Rı­za Mal­koç’un mıs­ra­la­rı) İSTEMEM ­Vur nef­si­ne e­ğe­ri­ni ­Kalp­ten u­zak düş is­te­mem ­Ya­şar­ken bil de­ğe­ri­ni ­Göz­de sah­te yaş is­te­mem ... ­Yır­tı­cı kuş­la­rı geç­tik ­San­ki ya­ban e­le uç­tuk ­Ke­fe­ni ken­di­miz biç­tik A­kıl al­maz baş is­te­mem ... ­Den­ge i­le i­ra­de­li Ey­lem gü­na­ha per­de­li ­He­sap or­ta­da ir­de­li ­Ne taş­sın, ne boş is­te­mem ... Ün­lem yok­tur, so­ru sor­mam ­Gül i­le ge­le­ni kır­mam ­Ta­le­bin hak i­se dür­mem ­Sö­zün bel­ge, fiş is­te­mem ... ­Ka­rar bel­li, sı­nır nok­ta ­Her za­man, şüp­he var çok­ta ­Sö­zü ta­dın­da bı­rak da ­Ya­ra­la­yan taş is­te­mem Yeni yılda cil­di­ni­ze A­von’la do­ku­nun Avon; ye­ni yıl­da ca­zi­be­ni­zi da­ha da vur­gu­la­ya­cak, in­ci­le­rin du­ru gü­zel­li­ği­ni ta­şı­yan Ra­re Pe­arls EDP’yi sa­tı­şa su­nu­yor. Ra­re Pe­arls EDP; üst no­ta­la­rın­da, ta­ze al­de­hit, or­ta no­ta­la­rın­da ma­nol­ya, erik, ka­ra­bi­ber içe­ren ko­ku; misk, san­dal ağa­cı, pa­çu­li ile zen­gin bir ka­rı­şım­dan olu­şu­yor. Ca­zi­be ve gi­ze­mi bu­luş­tu­ran bu par­füm ile ken­di­ni­zi ula­şıl­maz his­se­de­cek­si­niz. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT