BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zi­ya­ret­çi­si­ne ik­ram­da bu­lu­nur

Zi­ya­ret­çi­si­ne ik­ram­da bu­lu­nur

İs­lam bü­yük­le­ri­nin bir âde­ti de, mes­cid­ler­den çık­ma­ma­la­rı, za­man­la­rı­nın ço­ğu­nu bu­ra­lar­da ge­çir­me­le­ri idi.İs­lam bü­yük­le­ri­nin bir âde­ti de, mes­cid­ler­den çık­ma­ma­la­rı, za­man­la­rı­nın ço­ğu­nu bu­ra­lar­da ge­çir­me­le­ri idi. Bu­nun için de, mes­ci­de ya­kın olan ev­ler­de otur­ma­yı ter­cih eder­ler­di. Bu, mes­ci­din âda­bı­na riâ­yet ede­bil­dik­le­ri tak­dir­de va­kit­le­ri­nin ço­ğu­nu ora­da ge­çir­mek için idi. On­la­rı bu ar­zu­ya sevk eden, Pey­gam­ber efen­di­mi­zin, “Mes­cid­ler, Al­lah’ın tak­vâ­lı kul­la­rı­nın ev­le­ri­dir“ meâ­lin­de­ki ha­dîs-i şe­ri­fi­dir. Evi mes­cid olan bir ku­lun hu­zur ve sa­ade­ti­ni ve sı­rat­tan se­lâ­met­le geç­me­si­ni te­min ede­cek olan da Al­lah’tır. Ha­dis-i şe­rif­te, “Mes­cid­ler Al­lah’ın ev­le­ri­dir. Ora­ya ge­len mü­min­ler de Al­lah’ın bi­rer zi­ya­ret­çi­si­dir. Al­la­hü teâ­lâ da zi­ya­ret­çi­si­ne ik­ram eder” bu­yu­rul­du. Ebû Sa­dık el’Ez­dî bu­yur­du ki: “Mes­cid­ler­de otur­ma­yı terk et­me­yi­niz. Zi­ra pey­gam­ber­le­rin mec­lis­le­ri mes­cid­ler idi.” Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki: “Mes­ci­de de­vam ede­nin iman­lı ol­du­ğu­na şa­hit­lik edin! Çün­kü Al­la­hü teâ­l⠑Al­lah’ın mes­cid­le­ri­ni an­cak Al­lah’a ve ahi­re­te ina­nan imar eder’ bu­yur­du.” Atâ bin Ebî Re­bah haz­ret­le­ri, kırk se­ne müd­det­le mes­cid­de iba­det et­miş­tir. Mâ­lik bin Di­nar bu­yur­du ki: “Eğer ab­dest ye­ni­le­me ih­ti­ya­cı ol­ma­say­dı ge­ce ve gün­düz hiç mes­cid­den çık­maz­dım. Yü­ce Al­lah şöy­le bu­yur­muş­tur: Kul­la­rı­ma azâb et­mek is­te­di­ğim za­man, mes­cid­le­ri ih­yâ eden­le­re, Kur’ân oku­yan­la­ra ve İs­lâm ço­cuk­la­rı­na na­zar ede­rim de ga­za­bım sü­kû­net bu­lur.” Mes­cid­le­rin fa­zi­le­tin­den is­ti­fa­de ede­bil­mek için, say­gı­da ku­sur et­me­mek, ge­rek­li ede­bi gös­ter­mek ge­re­kir. Fu­dayl bin İyâd bu­yur­du ki: “Biz, öy­le Müs­lü­man­la­ra ye­tiş­tik ki on­lar, mes­cid­de bu­lun­duk­la­rı müd­det­çe dün­ya iş­le­ri hak­kın­da bir şey ko­nuş­maz­lar­dı.” İsâ aley­his­se­lâm mes­cid­le­rin âdâ­bı­nı bil­me­yen kim­se­le­ri mes­cid­ler­de çok­ça otur­mak­tan me­ne­der­di. Bir de­fa­sın­da Pey­gam­ber aley­his­se­lâm mes­cid­de otu­ran­la­rın dün­ya iş­le­ri ile il­gi­li ko­nuş­tuk­la­rı­nı gör­müş, sır­tın­da­ki cüb­be­si­ni çı­ka­rıp to­par­la­mış ve on­la­ra onun­la vu­ra vu­ra mes­cid­den çı­kar­mış­tır. Ve bu­yur­muş­tur ki: “Siz, Al­lah’ın ev­le­ri­ni dün­ya çar­şı­la­rı mı san­dı­nız! Mes­cid­ler an­cak âhi­ret çar­şı­la­rı­dır.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT