BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sev­gi böy­le o­lur

Sev­gi böy­le o­lur

Haz­ret-i Ömer ra­dı­yal­la­hü anh, bir gün hiz­met­çi­si­ne bir ke­se al­tın ve­rip;Haz­ret-i Ömer ra­dı­yal­la­hü anh, bir gün hiz­met­çi­si­ne bir ke­se al­tın ve­rip; - Bu­nu Ubey­de bin Cer­râh’a gö­tür ve be­nim he­di­yem ol­du­ğu­nu söy­le. Ama he­men ge­ri dön­me. Bak ba­ka­lım Ubey­de ne ya­pa­cak bu pa­ra­la­rı? bu­yur­du. Hiz­met­çi, gi­dip Ubey­de bin Cer­rah’ın ka­pı­sı­nı çal­dı. Ke­se­yi ken­di­si­ne uza­tıp; - Bu, Ha­lî­fe­mi­zin he­di­ye­si­dir, de­di. Haz­ret-i Ubey­de al­dı onu hiz­met­çi­den. Son­ra çı­kıp, ta­ma­mı­nı da­ğıt­tı fa­kir­le­re. Hiz­met­çi dö­nüp gör­dük­le­ri­ni arz et­ti Ha­lî­fe­ye. Ha­lî­fe, ikin­ci bir ke­se ve­rip; - Bu­nu da Mu­âz bin Ce­bel’e gö­tür! bu­yur­du. Hiz­met­çi bu ke­se­yi de bu sa­hâ­bî­ye gö­tü­rüp, - Bu, Ha­lî­fe­nin he­di­ye­si­dir, de­di. Haz­ret-i Mu­âz ke­se­yi alıp çık­tı ve ta­ma­mı­nı da­ğıt­tı fu­ka­ra­ya. Hiz­met­çi dö­nüp bu­nu da arz edin­ce, haz­ret-i Ömer çok mem­nun ol­du ve; - Gör­dün de­ğil mi? Re­sû­lün es­hâ­bı bir­bir­le­ri­ni na­sıl çok se­vi­yor­lar, bu­yur­du. BEN BİR GÜ­NAH İŞ­LE­DİY­SEM Yi­ne haz­ret-i Ömer bir ge­ce şe­hir­de do­la­şır­ken bir ev­den “bâ­zı ses­ler” du­yup şüp­he­len­di. Pen­ce­re­den içe­ri gi­rip gör­dü ki, bir adam­la bir ka­dın iç­ki içi­yor­lar. Adam, ba­şı­nı kal­dı­rıp; - Ey ha­li­fe be­ni din­ler mi­sin, de­di. - Pe­ki din­li­yo­rum, söy­le! - Ben bir gü­nah yap­tıy­sam, sen üç gü­nah iş­le­din. - Söy­le, ney­miş o üç gü­nah? - Hak teâ­lâ; “Ev­le­re ka­pı­la­rın­dan gi­ri­niz!” bu­yu­ru­yor. Sen pen­ce­re­den gir­din. “Baş­ka­la­rı­nın evi­ne izin ala­rak ve se­lâm ve­re­rek gi­ri­niz!” bu­yu­ru­yor. Sen izin­siz ve se­lâm­sız gir­din. “Kim­se­nin giz­li ku­sû­ru­nu araş­tır­ma­yın!” bu­yu­ru­yor. Sen araş­tır­dın. Haz­ret-i Ömer; - Doğ­ru söy­le­din, de­di. Adam­dan özür di­le­yip ağ­la­ya­rak evi­ne dön­dü. www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT