BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İŞİNİ BİLEN KÖY!

İŞİNİ BİLEN KÖY!

Er­zu­ru­m’­un Koç­ kö­yü sa­kin­le­ri, iç­me su­yu şe­be­ke­sin­den elek­tri­ğe, yol ya­pı­mın­dan köp­rü in­şa­sı­na ka­dar pek çok hiz­me­ti ken­di im­kan­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­diEr­zu­ru­m’­un Koç­ kö­yü sa­kin­le­ri, iç­me su­yu şe­be­ke­sin­den elek­tri­ğe, yol ya­pı­mın­dan köp­rü in­şa­sı­na ka­dar pek çok hiz­me­ti ken­di im­kan­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­di > ER­ZU­RUM İs­pir il­çe­si­ne 20 ki­lo­met­re u­zak­lık­ta bu­lu­nan 90 ha­ne­li Koç kö­yün­de ya­şa­yan va­tan­daş­lar, Koç Kö­yü Da­ya­nış­ma ve Gü­zel­leş­tir­me Der­ne­ği’nin de des­te­ğiy­le köy i­çin­de­ki yo­la 100 bin YTL har­ca­na­rak 2 bin 500 met­re­ka­re g­ra­nit taş dö­şe­di. Köy­de­ki va­tan­daş­lar, 30 ki­lo­met­re­lik yay­la yo­lu­nun ya­pı­mı i­çin 40 bin YTL har­car­ken, 1960’lı yıl­lar­dan baş­la­ya­rak bu­gü­ne ka­dar, kö­ye gi­diş yo­lun­da­ki 12 köp­rü­yü de ken­di im­kan­la­rıy­la yap­tı. Köy­lü­ler ay­rı­ca, 1965 yı­lın­da ilk de­fa iç­me su­yu şe­be­ke­si­ni in­şa e­de­rek, 1982 yı­lın­da da mi­ni bir e­lekt­rik sant­ra­li kur­du. Köy Muh­ta­rı Er­do­ğan Ta­tar, köy­le­rin­de şu an­da 90 ha­ne­nin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, a­ra­la­rın­da­ki bir­lik ve be­ra­ber­lik duy­gu­su­nun or­ta­ya gü­zel so­nuç­lar çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­di. Ta­tar, şun­la­rı kay­det­ti: “Her şe­yi dev­let­ten bek­le­mek doğ­ru de­ğil. Bu doğ­rul­tu­da ken­di yo­lu­mu­zu ve köp­rü­mü­zü ken­di­miz yap­tık. Kö­yü­müz­den sa­de­ce İs­tan­bul’da 300 ha­ne ya­şı­yor. Göç et­me­le­ri­ne rağ­men köy­le­ri­ni u­nut­mu­yor­lar. Sü­rek­li bi­ze ve ça­lış­ma­la­rı­mı­za des­tek o­lu­yor­lar. Or­ta­ya gü­zel so­nuç­lar çı­kı­yor. Yap­tı­ğı­mız iş­le­rin be­ğe­nil­me­si de biz­le­ri se­vin­di­ri­yor.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT