BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şiş­man­lı­ğın se­be­bi ­PANK­RE­AS

Şiş­man­lı­ğın se­be­bi ­PANK­RE­AS

Türk bi­lim adam­la­rı­nın yap­tı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re, pan­kre­as­tan sal­gı­la­nan in­sü­lin kon­trol al­tı­na alı­nır­sa bir­çok has­ta­lık ta­rih ola­cakKo­ca­eli Üni­ver­si­te­si Kök Hüc­re ve Gen Te­da­vi­le­ri Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi’n­de (KÖ­GEM) bi­lim adam­la­rı, obe­zi­te­nin (vü­cut­ta aşı­rı yağ do­ku­su bi­ri­ki­mi) bir kök hüc­re has­ta­lı­ğı ola­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin önem­li del­li­ler el­de et­ti. Kar­bon­hid­rat ağır­lık­lı “kö­tü­” bes­len­mey­le pan­kre­as­tan faz­la in­sü­lin sal­gı­lan­ma­sı so­nu­cu özel­lik­le gö­bek böl­ge­sin­de­ki yağ ora­nı­nın ar­tı­ğı­nı an­la­tan araş­tır­ma eki­bi­nin baş­ka­nı Prof. Dr. Er­dal Ka­ra­öz, bu­nun bu­gü­ne ka­dar obe­zi­te­nin önem­li se­bep­le­rin­den bi­ri ola­rak ka­bul edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı. YÜKSEK TANSİYON VE DİYABET SEBEBİ Prof. Ka­ra­öz, “A­raş­tır­ma­la­rı­mız­da pan­kre­asın in­sü­lin sal­gı­lan­ma­sı­nı de­net­le­ye­rek obe­zi­te­nin önü­ne ge­çi­le­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin bul­gu­lar el­de et­tik. Ge­ne­tik fak­tör­ler obe­zi­te­de rol oy­na­sa da bi­rey ye­me alış­kan­lı­ğı­nı dü­zen­le­ye­rek, ya­ni da­ha az mik­tar­da sık ara­lık­lar­la ye­mek ye­me alış­kan­lı­ğı edi­ne­rek pan­kre­as­tan sal­gı­la­nan in­sü­lün dü­ze­yi­ni kon­trol ede­bi­lir­se obe­zi­te en­gel­le­ne­bi­li­r” de­di. Prof. Ka­ra­öz, obe­zi­te en­gel­len­di­ği tak­dir­de yük­sek tan­si­yon ve di­ya­bet gi­bi bir­çok has­ta­lı­ğın da önü­ne ge­çi­le­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT