BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Otel odası evi oldu

Otel odası evi oldu

Eşi­ni kaybetmesinin ardından gel­di­ği Mer­si­n’­de, sa­hip çı­kan ol­ma­yın­ca so­kak­ta ka­lan 7 ço­cuk an­ne­si ka­dın, yer­leş­ti­ği otel oda­sın­da 10 yıl­dır ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ri­yorEşi­ni kaybetmesinin ardından gel­di­ği Mer­si­n’­de, sa­hip çı­kan ol­ma­yın­ca so­kak­ta ka­lan 7 ço­cuk an­ne­si ka­dın, yer­leş­ti­ği otel oda­sın­da 10 yıl­dır ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ri­yor Mer­si­n’­de bir otel­de, te­miz­lik iş­le­ri kar­şı­lı­ğın­da ba­rın­ma­sı­na izin ve­ri­len oda­da, çev­re­de­ki es­na­fın da des­tek­le­riy­le ha­ya­tı­nı sür­dür­me­ye ça­lı­şan ka­dın, ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te ay­nı ça­tı al­tın­da ya­şa­ya­ca­ğı bir evin ha­ya­li­ni ku­ru­yor. 7 ço­cuk an­ne­si Bes­na Taş­ken­t’­in dra­mı, 11 yıl ön­ce kalp kri­zi ge­çi­ren eşi­ni kay­bet­me­siy­le baş­la­dı. Ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te Hak­ka­ri­’den Mer­si­n’­e göç eden Taş­kent ai­le­si, ön­ce­le­ri ya­kın­la­rı­nın ya­nın­da kal­dı. Ak­ra­ba­la­rı ta­ra­fın­dan bir müd­det son­ra is­ten­me­yen ai­le­nin 5 ço­cu­ğu Taş­kent ai­le­si­nin İz­mi­r’­de­ki ya­kın­la­rı­nın ya­nı­na yer­leş­ti. 2 ço­cu­ğuy­la bir­lik­te or­ta­da ka­lan Bes­na Taş­kent ise, po­lis­le­rin yar­dı­mıy­la bir ote­le yer­leş­ti­ril­di. Ai­le­nin kü­çük oğ­lu Mah­mut (15) Nü­fus cüz­da­nı ol­ma­dı­ğı için geç baş­la­dı­ğı eği­tim ha­ya­tı­nı tamamlayıp po­lis ol­mak is­ti­yor. Ağa­bey Çe­tin (22) ise in­ter­net ka­fe­de ça­lı­şa­rak ai­le­si­ne ba­ba­sı­nın yok­lu­ğu­nu arat­ma­ma­ya ça­lı­şı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT