BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Burası Güney Kore Meclisi!

Burası Güney Kore Meclisi!

ABD i­le ye­ni ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı­nı mec­lis­ten ge­çir­me­ye ça­lı­şan Gü­ney Ko­re’de, mu­ha­le­fet par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri ve yan­daş­la­rı mec­li­si sa­vaş a­la­nı­na çe­vir­di.ABD i­le ye­ni ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı­nı mec­lis­ten ge­çir­me­ye ça­lı­şan Gü­ney Ko­re’de, mu­ha­le­fet par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri ve yan­daş­la­rı mec­li­si sa­vaş a­la­nı­na çe­vir­di. An­laş­ma­nın gö­rü­şül­dü­ğü Mec­lis Ko­mis­yo­nu sa­lo­nu­na gir­me­ye ça­lı­şan p­ro­tes­to­cu­lar, ki­lit­le­nen ka­pı­la­rı bal­yoz­lar­la kır­ma­ya ça­lış­tı. İ­çe­ri­de bu­lu­nan ik­ti­da­ra men­sup mil­let­ve­kil­le­ri de bal­yoz­lu sal­dı­rı­ya, yan­gın tüp­le­riy­le kar­şı­lık ver­di. O­lay­la­rın bü­yü­me­si­nin ar­dın­dan an­laş­ma­nın gö­rü­şül­me­si i­le­ri bir ta­ri­he er­te­len­di. Mu­ha­le­fet, ye­ni an­laş­ma­ya u­lu­sal çı­kar­la­rı ze­de­le­di­ği ge­rek­çe­si­ye kar­şı çı­kı­yor.
Kapat
KAPAT