BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­ğu Ana­do­lu­’da Si­bir­ya so­ğuk­la­rı

Do­ğu Ana­do­lu­’da Si­bir­ya so­ğuk­la­rı

Si­bir­ya so­ğuk­la­rı­nın et­ki­li ol­du­ğu Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­’n­de en dü­şük ha­va sı­cak­lı­ğı sı­fı­rın al­tın­da ol­mak üze­re Er­zu­ru­m’­da 30, Ağ­rı­’da 25, Kar­s’­ta 20, Ar­da­ha­n’­da 18, Er­zin­ca­n’­da 14 ve Iğ­dı­r’­da 10 de­re­ce ola­rak öl­çül­dü.Si­bir­ya so­ğuk­la­rı­nın et­ki­li ol­du­ğu Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­’n­de en dü­şük ha­va sı­cak­lı­ğı sı­fı­rın al­tın­da ol­mak üze­re Er­zu­ru­m’­da 30, Ağ­rı­’da 25, Kar­s’­ta 20, Ar­da­ha­n’­da 18, Er­zin­ca­n’­da 14 ve Iğ­dı­r’­da 10 de­re­ce ola­rak öl­çül­dü. Er­zu­ru­m’­da ya­pı­lan son öl­çüm­le­re gö­re kar ka­lın­lık­la­rı ise Ağ­rı­’da 14, Er­zu­ru­m’­da 11, Kars ve Ar­da­ha­n’­da ise 3 san­ti­met­re. Böl­ge­de et­ki­li olan so­ğuk ha­va ne­de­niy­le Ar­da­ha­n’­da­ki Çıl­dır ve Ak­taş göl­le­ri ile Er­zin­ca­n’­da­ki Ka­ra­su Neh­ri­’nin yü­ze­yin­de buz ta­ba­ka­sı oluş­tu. Me­te­oro­lo­ji yet­ki­li­le­ri, önü­müz­de­ki haf­ta ba­şın­dan iti­ba­ren böl­ge­nin ya­ğış­lı ha­va­nın et­ki­si al­tı­na gi­re­ce­ği­ni kay­de­de­rek, 23 Ara­lık­ta ise böl­ge ge­ne­lin­de kar ya­ğı­şı bek­len­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT