BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Alış­ve­riş yapan ‘ha­va­la­ra uça­cak’

Alış­ve­riş yapan ‘ha­va­la­ra uça­cak’

Kriz sebebiyle dü­şen sa­tış­la­rını artırmak is­te­yen alış­ve­riş mer­kez­le­ri, çe­şit­li kam­pan­ya­lar­ düzenliyor. He­di­ye­ler ara­sın­da özel uçak bile bulunuyor.Kriz sebebiyle dü­şen sa­tış­la­rını artırmak is­te­yen alış­ve­riş mer­kez­le­ri, çe­şit­li kam­pan­ya­lar­ düzenliyor. He­di­ye­ler ara­sın­da özel uçak bile bulunuyor. > Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Alış­ve­riş mer­kez­le­ri kriz se­be­biy­le dü­şen sa­tış­la­rı­nı ar­tır­mak için çe­şit­li kam­pan­ya­lar dü­zen­li­yor. Ku­ru­luş yıl dö­nüm­le­ri­ni ve yıl­ba­şı­nı ba­ha­ne eden alış­ve­riş mer­kez­le­ri­nin ver­di­ği he­di­ye­ler ara­sın­da uçak ve son mo­del pa­ha­lı ara­ba­lar dik­kat çe­ki­yor. As­to­ri­a Alış­ve­riş Mer­ke­zi, bi­rin­ci yı­lın­da CIR­RUS SR20 tip özel uçak ve­ri­yor. 23 Ocak 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar As­to­ri­a’dan tek se­fer­de 125 YTL’lik alış­ve­riş ya­pan­lar, uçak ka­zan­ma fır­sa­tı ya­ka­la­ya­cak. An­ge­li­na Jo­li­e ve Brad Pitt gi­bi ün­lü­le­rin de ter­ci­hi olan uçak 4 ki­şi­lik. Ak­mer­kez ise, yıl­ba­şı­na özel dü­zen­le­di­ği kam­pan­ya­da bu se­ne bir ki­şi­ye 2009 mo­del XF Ja­gu­ar ve­re­cek. Çe­ki­li­şe ka­tıl­mak için 150 YTL tu­ta­rın­da alış­ve­riş yap­mak ye­ter­li. Ta­lih­li 10 Şu­bat 2009 ta­ri­hin­de no­ter hu­zu­run­da ya­pı­la­cak çe­ki­liş­le be­lir­le­ne­cek. Ca­pi­tol Alış­ve­riş Mer­ke­zi de yıl­ba­şı, kriz ve 15. yı­lı se­be­biy­le çe­ki­liş dü­zen­li­yor. 15 Şu­bat 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar Ca­pi­tol ma­ğa­za­la­rın­da 250 YTL’lik alış­ve­riş ya­pan­lar, Tür­ki­ye’de sa­de­ce 5 ki­şi­nin sa­hip ol­du­ğu Au­di R8 için çe­ki­li­şe ka­tı­la­cak. Kan­yon alış­ve­riş mer­ke­zi ise 7 Ka­sım- 31 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da ma­ğa­za ve res­to­ran­lar­dan 100 YTL’lik alış­ve­riş ile ve­re­ce­ği ku­pon­la çe­ki­liş so­nu­cun­da BMW X6 mo­del ara­ba ve­ri­yor. 13. yı­lı­nı kut­la­yan Ca­ro­usel Alış­ve­riş Mer­ke­zi ise, “13’ün şan­sı Ca­ro­usel’de dö­nü­yor” slo­ga­nıy­la 15 Şu­bat 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar ay­nı gün için­de 50 YTL’lik alış­ve­ri­şe, 13 de­ği­şik he­di­ye için müş­te­ri­le­ri çe­ki­li­şe da­hil edi­yor. Met­ro­city ise 15 Ocak 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar 10 YTL’lik alış­ve­riş ya­pan 3 ki­şi, Smart Cab­ri­o 3 ka­za­na­cak. Ce­va­hir Alış­ve­riş Mer­ke­zi­nin he­di­ye­si ise 5000 YTL. 21 Ocak 2008 ta­ri­hi­ne ka­dar en çok alış­ve­riş ya­pan Ce­va­hir müş­te­ri­si, sa­lı ve per­şem­be gün­le­ri 5000 YTL, di­ğer gün­ler ise 1000 YTL ka­zan­ma fır­sa­tı el­de edi­yor. 450 BİN DO­LAR DE­ĞE­RİN­DE İs­tan­bul Esen­te­pe’de ge­çen yıl As­taş ta­ra­fın­dan açı­lan As­to­ri­a Alış­ve­riş Mer­ke­zi, bi­rin­ci ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü için zi­ya­ret­çi­le­ri­ne de­ğe­ri 450 bin do­lar olan 4 ki­şi­lik uçak he­di­ye ede­cek. 2009 mo­del Cir­rus mar­ka uçak, 5 saa­te ka­dar uça­bil­me özel­li­ği­ne sa­hip. İs­tan­bul-Da­la­man ara­sı ka­dar bir me­sa­fe­yi yak­la­şık 300-350 YTL’lik ya­kıt ile uça­bi­len Cir­rus uçak­la­rı, pa­ra­şü­tü sa­ye­sin­de dün­ya­nın en gü­ven­li uçak­la­rın­dan bi­ri ola­rak ka­bul edi­li­yor. Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si, spor ara­ba­lar­la ay­nı mik­tar­da olan ve tüm dev­let ha­va mey­dan­la­rın­da üc­ret­siz ko­nak­la­ma hiz­me­ti alı­na­bi­len uça­ğı kul­lan­ma­nın, sa­hip ol­du­ğu son tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de ol­duk­ça ko­lay ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT