BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cep abo­ne­si sa­bit te­le­fo­nu dör­de kat­la­dı

Cep abo­ne­si sa­bit te­le­fo­nu dör­de kat­la­dı

Tür­ki­ye’de mo­bil te­le­fon abo­ne sa­yı­sı, sa­bit te­le­fon abo­ne sa­yı­sı­nın yak­la­şık 4 ka­tı­na çık­tı.Tür­ki­ye’de mo­bil te­le­fon abo­ne sa­yı­sı, sa­bit te­le­fon abo­ne sa­yı­sı­nın yak­la­şık 4 ka­tı­na çık­tı. Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu­nun Ekim ayı ve­ri­le­rin­den der­le­me­le­ri­ne gö­re, Tür­ki­ye’de sa­bit te­le­fon­da 17.6 mil­yon olan abo­ne sa­yı­sı, mo­bil­de 65.7 mil­yo­na ulaş­tı. Te­le­ko­mü­ni­kas­yon sek­tö­rü, sa­bit, mo­bil ve ge­niş­bant abo­ne sa­yı­la­rı ba­kı­mın­dan önem­li bir bü­yük­lü­ğe sa­hip Tür­ki­ye’de bu yıl, 54 mil­yon olan mo­bil abo­ne sa­yı­sı önem­li oran­da art­tı, 19 mil­yo­na ya­kın abo­ne­si bu­lu­nan sa­bit te­le­fon abo­ne­li­ği ise düş­tü.Tür­ki­ye’de 1995’de ilk kez kul­la­nı­ma açı­lan GSM sek­tö­rün­de bu yıl abo­ne sa­yı­sı ge­çen yı­la ila­ve ola­rak 10 mil­yon art­tı. Abo­ne­le­rin nü­fu­sa gö­re yay­gın­lık ora­nı sa­bit te­le­fon­da yüz­de 25 iken, mo­bil­de yüz­de 93’e çık­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT