BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Turk­cell ve Ave­a’dan e-Dev­let ka­pı­sı­na im­za

Turk­cell ve Ave­a’dan e-Dev­let ka­pı­sı­na im­za

e-Dev­let Ka­pı­sı ile elek­tro­nik or­ta­ma ta­şı­nan ka­mu iş­lem­le­ri, Turk­cell ve Ave­a ile da­ha da ko­lay­la­şa­cak.e-Dev­let Ka­pı­sı ile elek­tro­nik or­ta­ma ta­şı­nan ka­mu iş­lem­le­ri, Turk­cell ve Ave­a ile da­ha da ko­lay­la­şa­cak. Turk­cell abo­ne­le­ri, va­tan­daş”, “iş” ve “dev­let” baş­lı­ğı al­tın­da üç ana say­fa­da top­la­nan e-dev­let uy­gu­la­ma­la­rın­dan, Turk­cell Mo­bil İm­za ile ya­rar­la­na­bi­le­cek. Turk­cell’den ya­pı­lan açık­la­ma­da “e-Dev­let Ka­pı­sı”na gi­ri­şin, Turk­cell Mo­bil İm­za, PTT’den alı­nan şif­re ve elek­tro­nik im­za ile ya­pı­la­bil­di­ği kay­de­dil­di. Ave­a’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ise, iki ay ön­ce ku­ru­lan sis­tem sa­ye­sin­de da­ha ön­ce haf­ta­lar­ca sü­ren res­mi ev­rak alış­ve­riş iş­lem­le­ri­nin in­ter­net hı­zı ile ger­çek­leş­ti­ril­di­ği kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, böy­le­ce Ave­a ve Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu (BTK) ara­sın­da­ki tüm ev­rak pay­la­şı­mı­nın elek­tro­nik or­ta­ma ta­şı­na­rak et­kin ve ve­rim­li bir bil­gi akı­şı­nın sağ­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 105324
  % 0.39
 • 3.472
  % -0.6
 • 4.1656
  % -0.39
 • 4.7068
  % -0.13
 • 146.472
  % -0.39
 
 
 
 
 
KAPAT