BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pe­ga­sus yol­cu­su­na Elec­tro World’den in­di­rim

Pe­ga­sus yol­cu­su­na Elec­tro World’den in­di­rim

Pe­ga­sus Ha­va­yol­la­rı ve Elec­tro World, or­tak kam­pan­ya dü­zen­le­di.Pe­ga­sus Ha­va­yol­la­rı ve Elec­tro World, or­tak kam­pan­ya dü­zen­le­di. Ara­lık ayı so­nu­na ka­dar Pe­ga­sus ile se­ya­hat eden­ler, Elec­tro World’den “Phi­lips” ve “Bra­un” mar­ka kü­çük ev alet­le­ri gru­bun­dan ya­pa­cak­la­rı 99 YTL ve üze­ri alış­ve­riş­ler­de yüz­de 20 in­di­rim im­ka­nın­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek. İn­di­rim­den fay­da­lan­mak is­te­yen­le­rin, alış­ve­riş sı­ra­sın­da Pe­ga­sus bi­niş kart­la­rı­nı gös­ter­me­le­ri ye­ter­li ola­cak. Elec­tro World ma­ğa­za­la­rın­dan 31 Ocak 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar 250 YTL ve üze­ri alış­ve­riş ya­pan müş­te­ri­ler de 29 Mart 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar Pe­ga­sus ile yüz­de 20 in­di­rim­li uç­ma hak­kı ka­za­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT