BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’de ak­kor lam­ba ta­ri­he ka­rı­şı­yor

AB’de ak­kor lam­ba ta­ri­he ka­rı­şı­yor

OS­RAM Tür­ki­ye Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Erol Kı­rıl­maz, Tür­ki­ye’nin AB ile eş za­man­lı ola­rak mük­te­se­ba­ta uyum sağ­la­ma­sı­nın, ge­rek ener­ji ta­sar­ru­fu­na, ge­rek­se çev­re­nin ko­run­ma­sı­na önem­li kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.OS­RAM Tür­ki­ye Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Erol Kı­rıl­maz, Tür­ki­ye’nin AB ile eş za­man­lı ola­rak mük­te­se­ba­ta uyum sağ­la­ma­sı­nın, ge­rek ener­ji ta­sar­ru­fu­na, ge­rek­se çev­re­nin ko­run­ma­sı­na önem­li kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. AB Ko­mis­yo­nu’nun, yük­sek ener­ji har­ca­yan ak­kor lam­ba­la­rın 1 Ey­lül 2009’dan baş­la­ya­rak 2012’ye ka­dar sü­ren bir ge­çiş dö­ne­min­de ka­de­me­li ola­rak ya­sak­lan­ma­sı doğ­rul­tu­sun­da ka­rar al­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı. AB’nin bu yol­la ener­ji ta­sar­ru­fu yap­ma­yı ve ay­dın­lat­ma yo­luy­la at­mos­fe­re sa­lı­nan kar­bon­di­ok­sit emis­yo­nu­nu azalt­ma­yı he­def­le­di­ği ifa­de edi­len açık­la­ma­da, 100 vat­lık ak­kor fi­la­man­lı stan­dart lam­ba ye­ri­ne, 20 vat­lık ener­ji ta­sar­ruf­lu lam­ba kul­la­nıl­ma­sıy­la ay­nı ay­dın­lat­ma, yüz­de 80’e va­ran ener­ji ta­sar­ru­fu ya­pı­la­bil­di­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT