BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­ya­av!

Mi­ya­av!

Kedi sev­gi­si do­ğuş­tan ge­lir... Har­man­te­pe’de­ki ke­di­le­rin bi­le isim­le­ri­ni ha­tır­la­rım: İs­miy­le mü­sem­ma Du­man; te­vel­lü­dü ke­sin ben­den da­ha es­ki De­de ve o sı­ra­lar be­nim gi­bi bir yav­ru olan, si­yah be­yaz ya­ma­lı Bon­cuk. Ki eliy­le ka­pı­yı bas­tı­ra­rak De­de’yi içe­ri sok­maz­dı; bir yaş­lı er­kek için ne acı du­rum!..Kedi sev­gi­si do­ğuş­tan ge­lir... Har­man­te­pe’de­ki ke­di­le­rin bi­le isim­le­ri­ni ha­tır­la­rım: İs­miy­le mü­sem­ma Du­man; te­vel­lü­dü ke­sin ben­den da­ha es­ki De­de ve o sı­ra­lar be­nim gi­bi bir yav­ru olan, si­yah be­yaz ya­ma­lı Bon­cuk. Ki eliy­le ka­pı­yı bas­tı­ra­rak De­de’yi içe­ri sok­maz­dı; bir yaş­lı er­kek için ne acı du­rum!.. Ay­nı bah­çe­de­ki ilk gö­re­vim: “Sa­kın civ­civ­le­ri kap­tır­ma!” tem­bi­hi üs­tü­ne bir as­ker gi­bi ayak­ta pür­dik­kat nö­bet bek­le­yi­şim. İlk gör­dü­ğüm ke­di da­ha yak­laş­ma­dan elim­de­ki so­pa­yı fır­la­tı­şım; so­pa­nın da baş­ka işi yok­muş gi­bi, gi­dip tam be­li­ne denk gel­me­si... Ve o hay­van­ca­ğı­zın ön ayak­la­rıy­la çe­ke­rek ken­di­ni bah­çe­den gö­tür­me­si­ni içim sız­la­ya­rak sey­re­di­şim! Ay­nı evin mut­fa­ğın­da ba­lık kı­za­rır­ken ko­ku çık­sın di­ye açık du­ran ka­pı. Ka­ran­lı­ğın için­de iki­şer ışık no­ta­sı gi­bi par­la­yan ke­di göz­le­ri... * Yi­ne o yıl­lar­da, bir ke­di­nin ra­ha­tı bo­zul­ma­sın di­ye ke­sil­di­ği­ni din­le­di­ğim el­bi­se... Bir ço­cuk için ne ka­dar önem­li­dir; sev­di­ği bir şe­yin baş­ka sev­dik­le­riy­le iliş­ki­len­di­ril­me­si. Ki Ebû Hü­rey­re efen­di­mi­zi [Re­sû­lul­lah “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” bir gün ete­ğin­de ke­di yav­ru­su­nu se­ver­ken gö­re­rek, bu is­mi ver­miş­ti. Ke­di­ci­ğin ba­ba­sı de­mek­tir.] sev­me­mem as­la müm­kün de­ğil­dir! * Er­kek ke­di­ler ge­nel­lik­le bir ve­ya iki renk­li olur, iri ka­fa­lı­dır; ço­cuk­ken öğ­ren­miş­tim. Di­şi­ler­se çok renk­li, kü­çük ka­fa­lı­dır, da­ha so­kul­gan­dır­lar. Do­ğu­ra­cak­la­rı za­man ken­di­le­ri­ne yer arar­lar. Ben de yar­dım ede­rim: İn­cir­köy’de­ki evin yo­la ba­kan ca­mı­nı açıp, ar­ka oda­da­ki do­la­bı­nın için­de Min­noş’a yer bu­lu­rum. Ça­ma­şır ve ben­ze­ri eş­ya­la­rı­mı­zın üs­tü­ne do­ğu­rul­muş bir sü­rü çi­pil göz­lü yav­ru­muz olur. Du­ru­mu fark et­ti­ği an­dan iti­ba­ren an­nem, ka­fa­mı kır­mak için çok uğ­ra­şır ama be­ni ya­ka­la­ya­maz! Bu ke­di ko­nu­su sar­dı, bel­ki de­vam ede­riz. :)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT