BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ver­gi bor­cun­dan 10 mil­yar YTL

Ver­gi bor­cun­dan 10 mil­yar YTL

Ver­gi borç­lu­la­rı­nın bi­rik­miş tu­tar­la­rı­nın nor­ma­lin çok al­tın­da bir fa­iz­le tak­sit­len­di­ril­me­si­ne im­kan ta­nı­yan dü­zen­le­me ile 18 ayda 10 mil­yar YTL tah­sil edi­le­cekVer­gi borç­lu­la­rı­nın bi­rik­miş tu­tar­la­rı­nın nor­ma­lin çok al­tın­da bir fa­iz­le tak­sit­len­di­ril­me­si­ne im­kan ta­nı­yan dü­zen­le­me ile 18 ayda 10 mil­yar YTL tah­sil edi­le­cek Gelir idaresi, vergi gelirlerinin taksitlendirilmes sayesinde 10 milyar YTL gelir elde edecek. Gelir İda­re­si Baş­ka­nı Meh­met Akif Ulu­soy, bi­rik­miş ver­gi borç­la­rı­nın tak­sit­len­di­ril­me­si için ya­pı­lan baş­vu­ru­lar so­nu­cun­da önü­müz­de­ki 18 ay­lık dö­nem­de 10 mil­yar YTL tu­ta­rın­da bir tah­si­lat ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Hü­kü­me­tin, ge­çi­ci ver­gi­ler ve dam­ga ver­gi­si ha­riç ol­mak üze­re tüm ver­gi borç­la­rı­na öde­me ko­lay­lı­ğı ge­ti­re­rek, bek­le­yen ala­cak­la­rı tah­sil et­mek is­te­di­ği­ni ha­tır­la­tan Ulu­soy, “Ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rı ve tah­sil ede­ce­ği­miz 10 mil­yar YTL’yi tat­min­kar bu­lu­yo­rum” de­di. Tah­sil edi­le­cek ra­ka­mın ilk tak­si­di­nin yıl so­nu­na ka­dar alı­na­ca­ğı­nı kay­de­den Meh­met Akif Ulu­soy, “12 tak­sit ise 2009 yı­lı için­de tah­sil edi­le­cek. Ge­ri­ye ka­lan 5 tak­sit de 2010 yı­lın­da tah­sil edi­le­cek” di­ye ko­nuş­tu. Bi­rik­miş ver­gi borç­la­rı­nın yüz­de 3 fa­iz­le 18 aya ka­dar tak­sit­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik dü­zen­le­me­de baş­vu­ru sü­re­si 5 Ara­lık’ta so­na er­miş­ti. BİR DA­HA AF YOK Söz ko­nu­su dü­zen­le­me için 25 Ka­sımda ya­pı­lan baş­vu­ru­nun 3.5 mil­yar YTL ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ge­lir İda­re­si Baş­ka­nı Meh­met Akif Ulu­soy, “Ya­pı­lan baş­vu­ru tu­ta­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da ye­ter­li gör­mü­yo­ruz. Bu­nun art­ma­sı ge­re­kir. Ra­ka­mın 10 mil­yar YTL’ye çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” de­miş­ti. Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan da­ha ön­ce yap­tı­ğı açık­la­ma­da, borç­lu mü­kel­lef­le­ri bu hak­tan ya­rar­lan­ma­ya ça­ğı­ra­rak, “Af­fı biz ar­tık sil­dik. Ver­gi af­fı bun­dan son­ra gel­me­ye­cek” de­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT