BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­na­do­lu’nun ka­pı­la­rı ­Holly­wo­od’a a­çı­lı­yor

A­na­do­lu’nun ka­pı­la­rı ­Holly­wo­od’a a­çı­lı­yor

Holly­wo­od film­le­ri çe­kil­di­ği ül­ke­le­ri a­de­ta ih­ya e­di­yor. Ye­ni Ze­lan­da “Yü­zük­le­rin E­fen­di­si” fil­mi­nin ar­dın­dan tu­riz­min ye­ni göz­de­le­ri a­ra­sı­na gi­rer­ken, Mı­sır mum­ya film­le­ri sa­ye­sin­de vaz­ge­çil­mez ge­zi me­kan­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­di.Holly­wo­od film­le­ri çe­kil­di­ği ül­ke­le­ri a­de­ta ih­ya e­di­yor. Ye­ni Ze­lan­da “Yü­zük­le­rin E­fen­di­si” fil­mi­nin ar­dın­dan tu­riz­min ye­ni göz­de­le­ri a­ra­sı­na gi­rer­ken, Mı­sır mum­ya film­le­ri sa­ye­sin­de vaz­ge­çil­mez ge­zi me­kan­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­di. “T­ro­ya” fil­mi Mal­ta A­da­sı’nı, “K­ral Art­hur” İr­lan­da’yı, “Bü­yük İs­ken­der” ve “Cen­net K­ral­lı­ğı” Fas’ı tek­rar gün­de­me ge­tir­di. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı da ya­ban­cı film ya­pım­cı­la­rı­nı A­na­do­lu’nun ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­ri­ne çek­mek i­çin ha­re­ke­te geç­ti. Ba­kan­lık ye­ni bir ka­nun­la ya­ban­cı ya­pım­cı­la­ra güm­rük, ver­gi ve s­to­paj­lar­da ko­lay­lık­lar ge­tir­me­yi a­maç­lı­yor. Böy­le­ce, A­na­do­lu top­rak­la­rı­nın Holly­wo­od’un ye­ni göz­de “film p­la­to­su” o­la­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor. Kanunun 2009’da Meclise gelmesi bekleniyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT