BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büt­çe­den sü­per per­for­mans

Büt­çe­den sü­per per­for­mans

2008 büt­çe­si, ka­sım ayın­da 3 mil­yar 385 mil­yon YTL, ocak - ka­sım dö­ne­min­de ise 8 mil­yar 272 mil­yon YTL açık ver­di.2008 büt­çe­si, ka­sım ayın­da 3 mil­yar 385 mil­yon YTL, ocak - ka­sım dö­ne­min­de ise 8 mil­yar 272 mil­yon YTL açık ver­di. Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, ka­sım ayın­da­ki bu açı­ğın önem­li mik­tar­da GAP ya­tı­rım­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu ra­kam yıl­lık 16.8 mil­yar YTL’lik büt­çe açı­ğı he­de­fi­nin yıl so­nun­da an­cak ya­rı­sı ka­dar ola­ca­ğı an­la­mı­na ge­li­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, ka­sım ve ocak - ka­sım dö­ne­mi­ne iliş­kin büt­çe uy­gu­la­ma so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. Bu­na gö­re, 11 ay­da fa­iz dı­şı faz­la ge­çen yı­la gö­re yüz­de 8.8 ora­nın­da ar­ta­rak, 40 mil­yar 518 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. Böy­le­ce ocak - ka­sım dö­ne­mi fa­iz dı­şı faz­la ger­çek­leş­me­si, 2008 yı­lı için ön­gö­rü­len he­de­fi aş­tı. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, 2008 yı­lı büt­çe­sin­de fa­iz dı­şı faz­la (FDF) he­de­fi­ni 38 mil­yar 3 mil­yon YTL ola­rak be­lir­le­miş­ti. Bu dö­nem­de, büt­çe gi­der­le­ri ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 9.6 ar­ta­rak 202 mil­yar 30 mil­yon YTL ol­du. Ge­çen yıl yüz­de 90.4 olan büt­çe gi­der­le­ri ger­çek­leş­me ora­nı, bu yı­lın ay­nı dö­ne­min­de yüz­de 90.8 ol­du. Ge­çen yı­lın ocak - ka­sım dö­ne­min­de 9 mil­yar 715 mil­yon YTL olan büt­çe açı­ğı, bu yı­lın ay­nı dö­ne­min­de 8 mil­yar 272 mil­yon YTL ol­du.
Kapat
KAPAT