BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘6 ay bir­lik­te di­re­ne­lim kri­zi çok ko­lay at­la­tı­rız’

‘6 ay bir­lik­te di­re­ne­lim kri­zi çok ko­lay at­la­tı­rız’

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, kü­re­sel kriz­le il­gi­li ola­rak “pa­ni­ğe ge­rek yok, her­kes bu sü­re­ci dik­kat­le ta­kip edi­yor, ted­bir­ler de alı­nı­yor” de­di.Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, kü­re­sel kriz­le il­gi­li ola­rak “pa­ni­ğe ge­rek yok, her­kes bu sü­re­ci dik­kat­le ta­kip edi­yor, ted­bir­ler de alı­nı­yor” de­di. SGK İz­mir Nar­lı­de­re Din­len­me ve Ba­kı­me­vi Mü­dür­lü­ğü Ge­ri­at­rik Ba­kım Mer­ke­zi­nin 79 ya­tak ka­pa­si­te­li ek te­sis­le­ri­nin açı­lı­şı­nı ya­pan Çe­lik, sos­yal gü­ven­lik re­for­mu ile in­san­lar ara­sın­da­ki eşit­siz­li­ğin or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı­nı, de­za­van­taj­lı grup ola­rak ni­te­le­nen genç, ka­dın, yaş­lı ve özür­lü­le­re dö­nük de­zen­le­me­ler ge­tir­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Eko­no­mik kriz­le il­gi­li so­ru­la­rı da ce­vap­la­yan Çe­lik, “2009’un ikin­ci ya­rı­sın­da bu­nun ate­şi­nin dü­şe­ce­ği ifa­de edi­li­yor. Al­tı ay sa­na­yi­ci­miz, iş ada­mı­mız ve iş­çi­miz­le hü­kü­met ola­rak bu di­ren­ci gös­te­rir­sek, kri­zi ko­lay at­la­tı­rız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT