BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­mo­tiv dev­le­ri üre­ti­me ara verdi

Oto­mo­tiv dev­le­ri üre­ti­me ara verdi

Oto­mo­tiv pa­zar­la­rın­da­ki da­ral­ma ve si­pa­riş­le­rin azal­ma­sı yü­zün­den OYAK Re­na­ult üre­ti­mi dur­du. To­faş ve Bosch ise 27 Ara­lık’tan iti­ba­ren üre­ti­me ara ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı.Oto­mo­tiv pa­zar­la­rın­da­ki da­ral­ma ve si­pa­riş­le­rin azal­ma­sı yü­zün­den OYAK Re­na­ult üre­ti­mi dur­du. To­faş ve Bosch ise 27 Ara­lık’tan iti­ba­ren üre­ti­me ara ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı. “Me­ga­ne II Se­dan”, “Symbol” ve “Cli­o II­I” üre­tip, bu­nun yüz­de 80’in­den faz­la­sı­nı ih­raç eden OYAK Re­na­ult, si­pa­riş­ler­de­ki azal­ma yü­zün­den üre­ti­mi­ni dur­dur­du. Fab­ri­ka­da ça­lı­şan top­lam 5 bin 300 iş­çi­nin bü­yük bö­lü­mü, üc­ret­le­ri­nin yüz­de 76’sı­nın öden­me­si kay­dıy­la 12 Ocak’a ka­dar zo­run­lu iz­ne çı­ka­rı­lır­ken, ba­zı bi­rim­ler­de 500 ka­dar ça­lı­şan gö­rev­le­ri­ni sür­dü­re­cek. OCAKTA ÜRETİM BAŞLAYACAK Ha­fif ti­ca­ri araç seg­men­tin­de­ki Dob­lo’nun ya­nı sı­ra Pe­uge­ot ve Cit­ro­en mar­ka­la­rı­nı bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Fran­sız PSA Gru­bu ve Fi­at için “Mi­ni Car­go” ile “Fi­at Li­ne­a” oto­mo­bil üre­ten To­faş’ta ise glo­bal pa­zar­lar­da­ki da­ral­ma se­be­biy­le üre­ti­me 27 Ara­lık 2008-12 Ocak 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da ara ve­ri­le­cek. Fab­ri­ka­da yak­la­şık 7 bin iş­çi­nin ça­lış­tı­ğı, bu sü­reç­te sı­nır­lı sa­yı­da ça­lı­şa­nın gö­rev­le­ri­ni sür­dü­re­ce­ği, zo­run­lu iz­ne çı­ka­rı­lan­la­rın ise üc­ret­le­ri­nin yüz­de 76’sı­nın öde­ne­ce­ği öğ­re­nil­di. Glo­bal pi­ya­sa­lar­da­ki olum­suz ge­liş­me­ler Ford Oto­mo­tiv Sa­na­yi A.Ş de, 12 Ocak Pa­zar­te­si gü­nü­ne ka­dar üre­ti­me ara ver­di­ği­ni du­yur­du. Ford, Ko­ca­eli ve İnö­nü fab­ri­ka­la­rın­da 20 Ara­lık 2008 Cu­mar­te­si gü­nün­den 12 Ocak 2009 Pa­zar­te­si gü­nü­ne ka­dar araç üre­ti­mi ya­pıl­ma­ma­sı­nın ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Bosch ise 27 Ara­lık 2008-2 Ocak 2009 ara­sın­da üre­ti­me ara ve­re­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT