BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Elektronik cihaz için yarıştılar!

Elektronik cihaz için yarıştılar!

Teknoloji market zincirinin Bursa’daki açılışı izdihama dönüştü. 12 bin kişinin geldiği açılışta; yüklenmeye dayanamayan X-Ray cihazı kırıldı, bir çocuk kayboldu, bir kadın fenalık geçirdiTeknoloji market zincirinin Bursa’daki açılışı izdihama dönüştü. 12 bin kişinin geldiği açılışta; yüklenmeye dayanamayan X-Ray cihazı kırıldı, bir çocuk kayboldu, bir kadın fenalık geçirdi > Os­man Akın-Or­han Akın BUR­SA (İHA) Avru­pa’nın en bü­yük elek­tro mar­ket­ler zin­ci­ri­nin Bur­sa’da­ki ilk şu­be­si­nin fes­ti­val ha­va­sın­da baş­la­yan açı­lı­şı, iz­di­ha­ma dö­nüş­tü. Don­du­ru­cu ha­va­ya rağ­men açı­lış için ge­ce ya­rı­sı­na ka­dar bek­le­yen bin­ler­ce ki­şi, kri­ze inat alış­ve­riş ya­pa­bil­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rış­tı. Dı­şa­rı­da ka­lan­lar gü­ven­lik güç­le­ri­ni pet şi­şe­si yağ­mu­ru­na tu­tar­ken, ka­la­ba­lı­ğa da­ya­na­ma­yan X-Ray ci­haz­la­rı par­ça­lan­dı. 250 ki­şi­lik gü­ven­lik eki­bi yet­me­yen ma­ğa­za­ya tak­vi­ye ola­rak çevik kuv­vet po­li­si çağ­rıl­dı. Açı­lış kur­de­le­si­ni ün­lü sa­nat­çı Ya­vuz Bin­göl’ün kes­ti­ği ma­ğa­za­da­ki alış­ve­riş iz­di­ha­mın­da fe­na­lık ge­çi­ren bir ka­dın için am­bu­lans çağ­rı­lır­ken, an­ne ve ba­ba­sı­nı kay­bet­ti­ği için göz­yaş­la­rı­na bo­ğu­lan kız ço­cu­ğu için her­kes se­fer­ber ol­du. Sa­at­ler 00.00’ı gös­ter­di­ğin­de Ya­vuz Bin­göl, mar­ket yet­ki­li­le­ri ile bir­lik­te açı­lış kur­de­le­si­ni kes­ti. Büyük bir hızla ma­ğa­za­ya gi­rmek için hücum eden müş­te­ri­ler, pro­mos­yon­lu ürün­le­ri ala­bil­mek için ade­ta bir­bir­le­riy­le ya­rış­tı. Dı­şa­rı­da ka­lan­lar ise 50 bin çe­şit ürün bu­lu­nan ma­ğa­za­da­ki eş­ya­la­rın bi­te­ce­ği en­di­şe­siy­le ka­pı­la­ra yı­ğı­lın­ca on­lar­ca ki­şi ezil­me teh­li­ke­si ya­şa­dı. Şir­ke­tin Tür­ki­ye’de­ki ope­ras­yon­lar­dan so­rum­lu ge­nel mü­dü­rü Nu­ri To­pa­tan, kri­ze rağ­men is­tih­dam sağ­la­yan ya­tı­rım­la­rı­na de­vam et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. P­RO­MOS­YON­LU Ü­RÜN­LER İ­ÇİN BİR­Bİ­Rİ­Nİ EZ­Dİ­LER 5 bin met­re­ka­re­lik a­la­na ku­ru­lan ma­ğa­za­dan a­lış­ve­riş ya­pan­lar bu de­fa da ö­de­me i­çin kuy­ruk­ta bek­le­mek zo­run­da kal­dı. İz­di­ham se­be­biy­le a­i­le­si­ni kay­be­den bir kız ço­cu­ğu i­se göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du. Bu a­ra­da Ya­vuz Bin­göl i­se, Ni­lü­fer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Boz­bey i­le bir­lik­te, p­laz­ma­da PES 2009 oy­na­ma­nın key­fi­ni ya­şa­dı. Gü­ven­lik i­çin ku­ru­lan X-­Ray ci­ha­zı kı­rı­lın­ca kal­dı­rıl­dı. Fe­na­la­şan bir ka­dın, am­bu­lans­ta te­da­vi e­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT