BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­na­do­luJet ­ ve THY’nin fi­losu büyüyor

A­na­do­luJet ­ ve THY’nin fi­losu büyüyor

Boe­ing, Türk Ha­va Yol­la­rı’na (THY) 2 ye­ni Boe­ing 737-800 uça­ğı­nı tes­lim et­ti.Boe­ing, Türk Ha­va Yol­la­rı’na (THY) 2 ye­ni Boe­ing 737-800 uça­ğı­nı tes­lim et­ti. Böy­le­ce THY’nin, 124 uça­ğın­dan ya­rı­sı­nın Boe­ing 737’ler­den oluş­tu­ğu, THY’nin, “Av­ru­pa’da­ki en bü­yük” 737 fi­lo­la­rın­dan bi­ri­ne sa­hip ol­du­ğu kay­de­dil­di. THY’nin mar­ka­sı olan Ana­do­lu­Jet fi­lo­su­na da 3 ye­ni uçak ka­tıl­dı. THY Ba­sın Mü­şa­vir­li­ği’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya gö­re, An­ka­ra mer­kez­li uçuş­lar ger­çek­leş­ti­ren Ana­do­lu­Jet fi­lo­su­na tes­lim alı­nan 3 adet Boe­ing 737-800 uça­ğı ka­tı­la­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. Bu yıl 23 Ni­san’da 5 uçak­la se­fer­le­re baş­la­yan şir­ket, uçak sa­yı­sı­nı 8’e yük­selt­miş ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT