BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İslâm dün­ya­sı k­ri­zi birlikte a­şar

İslâm dün­ya­sı k­ri­zi birlikte a­şar

Kü­re­sel kri­zin fır­sa­ta çev­ri­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ken Prof. Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, “İs­lâm dün­ya­sı el ele ve­re­rek hem kri­zi aşar, hem de bu ve­si­ley­le bir­bir­le­riy­le ke­net­le­nir” de­diİKT GE­NEL SEK­RE­TE­Rİ P­ROF. İH­SA­NOĞ­LU’N­DAN GA­ZE­TE­Mİ­ZE Ö­NEM­Lİ A­ÇIK­LA­MA­LAR Kü­re­sel kri­zin fır­sa­ta çev­ri­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ken Prof. Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, “İs­lâm dün­ya­sı el ele ve­re­rek hem kri­zi aşar, hem de bu ve­si­ley­le bir­bir­le­riy­le ke­net­le­nir” de­di > Hayrettin TURAN - İSTANBUL Bilim ta­ri­hi­nin No­be­li ola­rak de­ğer­len­di­ri­len Koy­re Ma­dal­ya­sı’nı alan İs­lâm Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) Ge­nel Sek­re­te­ri Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, İs­lâm ül­ke­le­ri­nin iş bir­li­ği ya­pa­rak kü­re­sel kri­zi aşa­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Dış Ha­ber­ler Mü­dü­rü­müz Hay­ret­tin Tu­ran’a önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Prof. İh­sa­noğ­lu, kri­zin ba­zı fır­sat­la­rı be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Kriz­de ya­pı­la­cak en doğ­ru şey iş bir­li­ği­dir. Ba­zı İs­lâm ül­ke­le­rin­de bu­lu­nan bü­yük fi­nans­man im­kân­la­rı, bu ül­ke­ler ara­sın­da iyi bir ya­tı­rım po­tan­si­ye­li ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. Bu bü­yük po­tan­si­yel ya­tı­rım­la­ra ak­ta­rı­lır­sa önem­li ka­zanç­lar el­de edi­lir” de­di. İKT ola­rak ba­zı pro­je­ler ha­zır­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Prof. İh­sa­noğ­lu, şöy­le de­vam et­ti: “Me­se­la gı­da kri­zin­den do­ğan çok önem­li fır­sat­lar var. Ma­li im­kan­la­rı bü­yük olan ül­ke­le­rin ba­zı­la­rın­da ta­rı­ma el­ve­riş­li top­rak yok. An­cak Tür­ki­ye, Su­dan, Se­ne­gal ve Ma­li gi­bi ül­ke­ler­de ise ta­rı­ma el­ve­riş­li alan çok. Söz ko­nu­su ül­ke­ler­le top­ra­ğın iş­len­me­si için müş­te­rek pro­je­ler ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Ör­ne­ğin pa­muk ko­nu­sun­da pro­je baş­lat­tık. Kü­re­sel kri­ze kar­şı da bu­na ben­zer iş bir­li­ği im­kân­la­rı­nı araş­tı­rı­yo­ruz.” Geç­ti­ği­miz cu­ma gü­nü Koy­re Ma­dal­ya­sı’nı al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Prof. İh­sa­noğ­lu, söz ko­nu­su ödü­lün Ulus­la­ra­ra­sı Bi­lim Aka­de­mi­si Vak­fı ta­ra­fın­dan yüz­yı­lın en bü­yük bi­lim ta­rih­çi­si ka­bul edi­len Ale­xan­der Koy­re adı­na ha­zır­lan­dı­ğı­nı an­lat­tı. Ma­dal­ya­nın 2 se­ne­de bir ya­pı­lan cid­di se­çim­ler ne­ti­ce­sin­de ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Prof. İh­sa­noğ­lu, şöy­le de­vam et­ti: “Ödül ba­zen de ve­ril­mez. Bu se­fer ba­na tev­cih edil­miş ol­ma­sı, sırf şah­sım adı­na de­ğil ül­kem adı­na da bir gu­rur kay­na­ğı­dır. Bu ödü­lü ka­bul eder­ken ça­lış­ma­la­rım­da ba­na yar­dım eden, kat­kı­da bu­lu­nan mes­lek­taş­la­rı­mın ve öğ­ren­ci­le­ri­min de pa­yı ol­du­ğu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum. Tür­ki­ye ola­rak doğ­ru yol­da se­bat­la de­vam et­ti­ği­miz öl­çü­de, biz Av­ru­pa’ya dün­ya­nın ilk on ül­ke­si ara­sın­da gi­re­ce­ğiz. Ben bu he­de­fe ina­nı­yo­rum.” Prof. Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, “İKT si­zin dö­ne­mi­niz­de ye­ni­den şe­kil­le­ni­yor ve ulus­la­ra­ra­sı prob­lem­ler­de da­ha faz­la et­kin ol­ma­ya baş­la­dı bu yön­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nız hak­kın­da bil­gi ve­rir mi­si­niz?” şek­lin­de so­ru­muz üze­ri­ne de şun­la­rı söy­le­di: “Son 4 se­ne­nin mu­ha­se­be­si­ni yap­tı­ğı­mız za­man şüp­he­siz ki çok fark­lı bir nok­ta­da­yız. Ar­tık İKT dün­ya den­ge­le­ri ha­ri­ta­sın­da ye­ri olan bir teş­ki­lat. Bir­leş­miş Mil­let­ler’den son­ra 2. bü­yük teş­ki­lat ol­du­ğu­nu, sırf üye sa­yı­sıy­la de­ğil ağır­lı­ğı ve fa­ali­yet­le­riy­le de gös­ter­miş­tir. İin­san hak­la­rı ko­nu­su­na çok önem ve­ri­yo­ruz. Bu ko­nu­lar­la il­gi­li ola­rak çok önem­li iki top­lan­tı yap­tık. Ay­rı­ca üye ül­ke­ler ara­sın­da ti­ca­re­ti art­tır­ma nok­ta­sın­da önem­li iş bir­li­ği pro­je­le­ri baş­lat­tık. TÜRK Bİ­Lİ­Mİ­NİN BA­ŞA­RI­SI Koy­re Ma­dal­ya­sı’nın bi­lim ta­ri­hi sa­ha­sın­da dün­ya­nın en de­ğer­li ödülü o­la­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni kay­de­den P­rof. İh­sa­noğ­lu, “Bu ö­dü­lü şah­sım a­dı­na de­ğil, ül­kem a­dı­na ka­bul et­tim. Bu Türk bi­lim dün­ya­sı­nın bir ba­şa­rı­sı­dır” de­di. Dış Ha­ber­ler Mü­dü­müz Hay­ret­tin Tu­ran’a önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan İKT Ge­nel Sek­re­te­ri İh­sa­noğ­lu, teş­ki­lat ola­rak bi­lim ve tek­no­lo­ji­ye çok önem ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Pro­je­le­rin mey­ve­le­ri­ni top­lu­yo­ruz İKT’ye üye ül­ke­ler ara­sın­da baş­lat­tık­la­rı iş bir­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nın ya­vaş ya­vaş et­ki­le­ri­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Prof. İh­sa­noğ­lu, ilk kez bir İn­san Hak­la­rı Ko­mi­te­si ku­rul­ma­sı ve üye­ler ara­sın­da­ki ti­ca­re­tin art­ma­sı için he­def­ler be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Prof. İh­sa­noğ­lu, “Gü­nü­müz­de iş kül­tü­rü de­ğiş­ti. Eko­no­mik ve sos­yal iş bir­li­ği­ne ağır­lık ve­ril­di. Biz de bu kap­sam­da fa­kir­lik­le mü­ca­de­le ve kal­kın­ma ko­nu­la­rın­da önem­li pro­je­ler ha­zır­la­dık. Sa­na­yi­leş­me ko­nu­sun­da bir he­yet oluş­tu­ra­rak kon­gre­ye kat­kı yap­ma­sı­nı sağ­la­dık” şek­lin­de ko­nuş­tu. İs­lâ­mo­fo­bi­ Ba­tı’da cid­di ola­rak ya­yı­lı­yor Prof. Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, “11 Ey­lül sal­dı­rı­sın­dan do­la­yı ba­tı ül­ke­le­rin­de bir İs­la­ma­fo­bi­ (İs­lâm kor­ku­su) ya­yıl­ma­ya baş­la­dı. Bu ko­nu­da teş­ki­la­tı­nı­zın önem­li ça­lış­ma­la­rı var mı?” şek­lin­de­ki so­ru­mu­zu şöy­le ce­vap­la­dı: “İs­la­ma­fo­bi­ ile ger­çek­ten yo­ğun bir şe­kil­de il­gi­le­ni­yo­ruz. Son ola­rak bu ko­nu için Hol­lan­da’day­dım. Da­ha ön­ce de Fin­lan­di­ya ve Da­ni­mar­ka’yı zi­ya­ret et­tim. Gö­rü­yo­ruz ki Av­ru­pa’da bi­zi cid­di en­di­şe­ye sevk eden öl­çü­ler­de is­la­ma­fo­bik ha­re­ket­ler var. Yıl­lık ra­por­lar ha­lin­de İs­la­ma­fo­bik fa­ali­yet­le­rin ra­por­la­rı­nı neş­re­di­yo­ruz. Bir­leş­miş Mil­let­ler’e ve dün­ya ge­ne­lin­de­ki si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na gön­de­ri­yo­ruz. AB ile ko­nu hak­kın­da top­lan­tı­lar baş­lat­tık. Ay­rı­ca üni­ver­si­te­ler­de sem­poz­yum­lar, kon­fe­rans­lar ve top­lan­tı­lar dü­zen­li­yo­ruz.” Müs­lü­man ka­bir­le­ri­ne sal­dı­rı­lar man­tık dı­şı İs­la­ma­fo­bik ha­re­ket­le­re pa­ra­lel ger­çek­leş­ti­ri­len sal­dı­rı­la­rın ay­rım­cı­lı­ğın öte­sin­de, öl­müş Müs­lü­man­la­rın me­zar taş­la­rı­na ka­dar ya­yıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Prof. İh­sa­noğ­lu şöy­le de­vam et­ti: “Öl­müş bir in­sa­nın me­zar ta­şı­nı kir­let­me­yi ak­lı­mız al­mı­yor. Bu­nun ar­ka­sın­da bir nef­ret, bir düş­man­lık var. Bun­lar ilk de­fa ol­mu­yor. Ka­ri­ka­tür, film­ler, ki­tap­lar ve ben­zer­le­ri gi­bi tekerrür ediyor. 1930’lu yıl­lar­da­ki Ya­hu­di düş­man­lı­ğı gi­bi bir ya­ban­cı düş­man­lı­ğı baş­la­dı. Ama bu se­fer oda­kta Müs­lü­man­lar var. Bir bu­çuk mil­yar in­sa­nın di­ni böy­le he­def tah­ta­sı ha­li­ne ge­ti­ri­le­mez. Her ül­ke­nin, her de­ğe­rin kır­mı­zı çiz­gi­le­ri var­dır. Ne­den İs­lâ­mi­yet bun­lar­dan bi­ri­si de­ğil?..”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT