BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Mer­kez’den sert in­di­rim

‘Mer­kez’den sert in­di­rim

Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu’nun dün­kü fa­iz in­di­rim top­lan­tı­sı­na baş­kan­lık yap­tı.Mer­kez Ban­ka­sı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu (PPK) yı­lın son top­lan­tı­sın­da bek­le­ne­nin üze­rin­de fa­iz in­di­ri­mi yap­tı. Fa­iz in­di­ri­min­de ağır­lık­lı bek­len­ti 50 baz pu­an(bp) iken Mer­kez borç­lan­ma fa­izi­ni yüz­de 16.25’ten yüz­de 15’e dü­şür­dü. PPK borç ver­me fa­izi­ni ise yüz­de 18.75’ten yüz­de 17.50’ye dü­şür­dü. PPK’nın fa­iz­de sert in­di­ri­me git­me­si­nin ar­dın­da, enf­las­yon­da­ki aşa­ğı yön­lü ha­re­ket ve dur­gun­la­şan iç pi­ya­sa­nın can­lan­dı­rıl­ma­sı ih­ti­ya­cı ya­tı­yor. Ku­ru­lun top­lan­tı son­ra­sı açık­la­ma­sın­da Şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: “Son dö­nem­de­ki ve­ri­ler eko­no­mi­de­ki ya­vaş­la­ma­nın de­rin­leş­ti­ği­ne işa­ret et­mek­te­dir. Ulus­la­ra­ra­sı kre­di pi­ya­sa­la­rın­da­ki ve kü­re­sel eko­no­mi­de­ki so­run­la­rın iç ve dış ta­le­bi uzun­ca müd­det sı­nır­la­ma­ya de­vam ede­ce­ği ve bu çer­çe­ve­de enf­las­yon üze­rin­de­ki aşa­ğı yön­lü bas­kı­la­rın sü­re­ce­ği dü­şü­nül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, pet­rol gi­bi em­ti­a fi­yat­la­rın­da­ki ge­liş­me­ler enf­las­yo­nu olum­lu et­ki­le­mek­te­dir. Bu çer­çe­ve­de, enf­las­yon­da be­lir­gin bir dü­şüş ola­ca­ğı­nı ön­gö­ren Ku­rul, kı­sa va­de­li fa­iz­le­rin 1.25 baz pu­an in­di­ril­me­si­ne ka­rar ver­miş­tir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT