BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­rol ve do­lar­da kan kay­bı sü­rü­yor

Pet­rol ve do­lar­da kan kay­bı sü­rü­yor

Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü’nün (OPEC) dün gün­lük üre­tim mik­ta­rı­nı 2.2 mil­yon va­ril azalt­ma­sı­na rağ­men pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş de­vam edi­yor.Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü’nün (OPEC) dün gün­lük üre­tim mik­ta­rı­nı 2.2 mil­yon va­ril azalt­ma­sı­na rağ­men pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş de­vam edi­yor. Ör­güt, bu­gü­ne ka­dar­ki en bü­yük üre­tim ke­sin­ti­si ka­ra­rı­nı açık­la­dı ama fi­yat­lar dün, son 4.5 yı­lın en dü­şük se­vi­ye­si­ni gör­dü. ABD ti­pi ha­fif ham pet­ro­lün ocak tes­li­mi fi­ya­tı, bir ara va­ri­li 39.19 do­la­ra ka­dar düş­tük­ten son­ra, ye­ni­den 40 do­la­ra çık­tı. Lon­dra’da şu­bat tes­li­mi Brent pet­rol de va­ri­li 45.55 do­lar­dan iş­lem gö­rü­yor. Do­lar da Av­ru­pa’da fa­iz­le­rin da­ha yük­sek ka­la­ca­ğı bek­len­ti­siy­le de­ğer kay­be­di­yor. Do­lar-eu­ro pa­ri­te­si son 2.5 ayın en yük­sek se­vi­ye­si olan 1.4719’dan iş­lem gö­rür­ken, yurt için­de de 1.4920 ile ka­sım ba­şın­dan bu ya­na gör­dü­ğü en dü­şük se­vi­ye­ye in­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT