BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TTNET’e ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­sal ba­şa­rı ödü­lü

TTNET’e ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­sal ba­şa­rı ödü­lü

TTNET’in, te­le­ko­mü­ni­kas­yon sek­tö­rü­nün Do­ğu Ak­de­niz, Or­ta Do­ğu ve Af­ri­ka’da­ki “en pres­tij­li” et­kin­lik­le­rin­den bi­ri olan Comms ME­A ödül­le­rin­de “Yı­lın İn­ter­net Ser­vis Sağ­la­yı­cı­sı Ödü­lü”ne la­yık gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­di.TTNET’in, te­le­ko­mü­ni­kas­yon sek­tö­rü­nün Do­ğu Ak­de­niz, Or­ta Do­ğu ve Af­ri­ka’da­ki “en pres­tij­li” et­kin­lik­le­rin­den bi­ri olan Comms ME­A ödül­le­rin­de “Yı­lın İn­ter­net Ser­vis Sağ­la­yı­cı­sı Ödü­lü”ne la­yık gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­di. Ödülü, Du­ba­i’de dü­zen­le­nen tö­ren­le TTNET Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ne­jat So­may aldı. 250’nin üze­rin­de uz­ma­nı­nın ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te, “Bi­rey­sel mü­kem­mel­lik”, “Te­le­kom en­düs­tri­sin­de fark­lı yak­la­şım”, “Uy­gu­la­ma­da uz­man­lık” ve “Ku­rum­sal ba­şa­rı” gi­bi 12 fark­lı ka­te­go­ri­de ödül verildi. Ödül­le­r, böl­ge­sel en­düs­tri­nin bü­yü­me­si­ne li­der­lik et­me, tek­no­lo­ji ya­tı­rım­la­rın­da sü­rek­li­lik gös­ter­me, ka­za­nan stra­te­ji­ler uy­gu­la­ma ve son kul­la­nı­cı­nın hem ak­lı­nı hem de kal­bi­ni ya­ka­la­yan ser­vis­ler ge­liş­tir­me kri­ter­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak sa­hip­le­ri­ne su­nul­du­ğu kay­de­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT