BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nük­le­er­de zarf bu­gün açı­lı­yor

Nük­le­er­de zarf bu­gün açı­lı­yor

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, nük­le­er san­tral ya­rış­ma­sın­da tek tek­lif sa­hi­bi Atomst-ro­yex­port-In­ter Ra­o-Park Tek­nik Or­tak Gi­ri­şim Gru­bu­nun, nük­le­er san­tral kri­ter­le­ri­nin yer al­dı­ğı ikin­ci zar­fı­nı in­ce­le­yen Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu­nun (TA­EK) yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­nin bu­gün açık­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di.Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, nük­le­er san­tral ya­rış­ma­sın­da tek tek­lif sa­hi­bi Atomst-ro­yex­port-In­ter Ra­o-Park Tek­nik Or­tak Gi­ri­şim Gru­bu­nun, nük­le­er san­tral kri­ter­le­ri­nin yer al­dı­ğı ikin­ci zar­fı­nı in­ce­le­yen Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu­nun (TA­EK) yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­nin bu­gün açık­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di. Geç­ti­ği­miz sa­lı gü­nü İran Pet­rol Ba­ka­nı ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin ha­tır­la­tı­la­rak “do­ğal gaz an­laş­ma­sın­da so­nu­ca ge­lin­di mi?” şek­lin­de­ki so­ru üze­ri­ne Ba­kan Gü­ler, İran he­ye­ti ile Türk he­ye­ti ara­sın­da­ki tek­nik gö­rüş­me­le­rin bu­gün baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “İran­lı ba­kan ile yap­tı­ğı­mız Tah­ran’da­ki gö­rüş­me­nin de­va­mı­nı ta­mam­lı­yo­ruz. Yo­ğun bir ça­lış­ma için­de­yiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT