BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seç­men kü­tük­le­ri

Seç­men kü­tük­le­ri

2000 Tür­ki­ye nü­fus sa­yı­mın­da, kaç ki­şi ol­du­ğu­mu­zu doğ­ru sa­ya­ma­dık. Şe­hir­le­ri­mi­zin, il­le­ri­mi­zin nü­fus­la­rı­nı öğ­re­ne­me­dik. Bü­yük re­za­let­ti. Türk Dev­le­ti bü­yük be­ce­rik­siz­li­ğe uğ­ra­mış, ya­ra al­mış­tı. Sa­yı­mın tek­ra­rı ge­re­ki­yor­du. Ama zel­ze­le fe­la­ke­ti, deh­şet­li eko­no­mik kriz, cum­hur­baş­ka­nı-baş­ba­kan kav­ga­sı fa­lan der­ken, pas geç­tik.2000 Tür­ki­ye nü­fus sa­yı­mın­da, kaç ki­şi ol­du­ğu­mu­zu doğ­ru sa­ya­ma­dık. Şe­hir­le­ri­mi­zin, il­le­ri­mi­zin nü­fus­la­rı­nı öğ­re­ne­me­dik. Bü­yük re­za­let­ti. Türk Dev­le­ti bü­yük be­ce­rik­siz­li­ğe uğ­ra­mış, ya­ra al­mış­tı. Sa­yı­mın tek­ra­rı ge­re­ki­yor­du. Ama zel­ze­le fe­la­ke­ti, deh­şet­li eko­no­mik kriz, cum­hur­baş­ka­nı-baş­ba­kan kav­ga­sı fa­lan der­ken, pas geç­tik. 7 yıl son­ra­dır ki 78 mil­yon de­ğil, 70.5 mil­yon ol­du­ğu­mu­zu öğ­ren­dik. Ama bu müd­det zar­fın­da bü­tün dün­ya is­ta­tis­tik­le­ri­ne nü­fu­su­muz yan­lış geç­ti. Nü­fu­su şi­şir­me hu­yu­muz mah­cûb edi­ciy­di. Ney­se ki ki­şi ba­şı­na mil­li ge­li­ri­mi­zin ek­sik he­sap edil­di­ği de an­la­şıl­dı. Bir ka­lem­de per ca­pi­ta 10.500 do­la­rı bul­duk. Ne ka­dar se­vin­dik bil­se­niz!.. Kim der­di ki seç­men kü­tük­le­rin­de 6 mil­yon gi­bi çok ka­ba bir faz­la­lık, ye­ni bir mil­lî mah­cu­bi­yet oluş­tu­ra­cak?.. Bu kü­tük­ler­le Mart 2009 ye­rel se­çim­le­ri­ni yap­ma­ya­ca­ğı­mız mu­hak­kak. Ak­si tak­dir­de de­mok­ra­tik sis­te­mi­miz öy­le­si­ne ya­ra alır, Tür­ki­ye öy­le­si­ne ka­rı­şır ki, böy­le bir kar­ga­şa­yı bu­gün­den gö­re­me­mek, bü­yük ön­gö­rü­süz­lük­tür. Tek ça­re, o çok il­kel par­mak bo­ya­sı­na dön­mek gi­bi gö­rü­nü­yor. Ma­ale­sef... Ay­nı gün so­nuç alı­nan Av­ru­pa se­çim sis­te­mi­ne geç­mek­te 20 yıl geç kal­dık. Bu hu­sus­ta­ki ge­cik­me­mi­zi he­men çö­züm­le­yip bir da­ha bu hal­le­re düş­me­ye­lim. Doğ­ru se­çim, de­mok­ra­si­nin na­mu­su­dur. Av­ru­pa, se­çim ak­sak­lık­la­rı­nı tes­pit et­mek için ken­di sis­te­mi dı­şın­da­ki ül­ke­le­re mü­şa­hit­ler gön­de­rir. Zi­ra Av­ru­pa dı­şı ül­ke­ler­de o bi­çim se­çim­ler yay­gın­dır. Biz­de­ki 1946 se­çim­le­ri­nin de böy­le bir kö­tü şöh­re­ti var­dır ki, ta­rih ki­tap­la­rı­na geç­ti. Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu’nun ka­ra­rı­nı bek­li­yo­ruz. Me­se­le­nin ge­cik­me­ye, da­ha faz­la çe­kiş­me­ye hiç ta­ham­mü­lü yok­tur.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT