BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cu­di ve Ga­bar’da kış ope­ras­yo­nu

Cu­di ve Ga­bar’da kış ope­ras­yo­nu

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) kış mev­si­mi­nin et­ki­si­ni gös­ter­di­ği Şır­nak’ta, te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik bü­yük bir ope­ras­yon baş­lat­tı.> Meh­met De­mir­han ŞIR­NAK İHA Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) kış mev­si­mi­nin et­ki­si­ni gös­ter­di­ği Şır­nak’ta, te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik bü­yük bir ope­ras­yon baş­lat­tı. Cu­di ve Ga­bar dağ­la­rın­da PKK’lı te­rö­rist­le­rin yu­va­lan­ma­sı­nı en­gel­len­mek için dü­zen­le­nen ope­ras­yo­na, çok sa­yı­da as­ker ve ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ka­tı­lı­yor. Ha­va­dan ve ka­ra­dan dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la­ra, kış­lık ka­muf­laj­lı ve tam teç­hi­zat­lı 150’den faz­la ko­man­do da iş­ti­rak edi­yor. Ek­si 20 de­re­ce­yi bu­lan so­ğuk­ta, ge­çiş nok­ta­sı ola­rak kul­la­nı­lan Cu­di Da­ğı’nın De­re­ba­şı böl­ge­si­ne ha­re­ket eden ko­man­do­lar te­rö­rist­le­rin böl­ge­de yu­va­lan­ma­sı­nın önü­ne ge­çe­cek. Ope­ras­yo­na uzak­tan ku­man­da­lı ma­yın ve pat­la­yı­cı­la­rın in­fi­lak et­me­si­ni sağ­la­yan fre­kans­la­rı en­gel­le­yen “Jam­mer” ci­haz­lı araç­lar da ka­tı­lı­yor. Bu ara­da TSK’nın Irak’ın ku­ze­yi­ne dü­zen­le­di­ği ve 7 ör­güt men­su­bu­nun öl­dü­rül­dü­ğü ope­ras­yo­nu pro­tes­to et­mek is­te­yen 25 ör­güt yan­da­şı, Sü­le­ma­ni­ye’de tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT