BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­li­se sal­dı­ran­la­ra 31 mü­eb­bet ta­le­bi!

Po­li­se sal­dı­ran­la­ra 31 mü­eb­bet ta­le­bi!

Di­yar­ba­kır’da A­li Gaf­far Ok­kan Po­lis Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu’na a­it ser­vis o­to­bü­sü­ne yö­ne­lik dü­zen­le­nen, 4 po­lis me­mu­ru i­le bir tek­nis­yen yar­dım­cı­sı­nın şe­hit e­dil­di­ği, 25 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı sal­dı­rıy­la il­gi­li id­di­a­na­me ta­mam­lan­dı.Di­yar­ba­kır’da A­li Gaf­far Ok­kan Po­lis Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu’na a­it ser­vis o­to­bü­sü­ne yö­ne­lik dü­zen­le­nen, 4 po­lis me­mu­ru i­le bir tek­nis­yen yar­dım­cı­sı­nın şe­hit e­dil­di­ği, 25 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı sal­dı­rıy­la il­gi­li id­di­a­na­me ta­mam­lan­dı. Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan id­di­a­na­me­de, sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren 3 sa­nık i­le sal­dı­rı ta­li­ma­tı­nı ör­gü­tün dağ kad­ro­sun­dan te­rö­rist­le­re u­laş­tı­ran 2 sa­nık hak­kın­da 31’er de­fa a­ğır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet, 8 sa­nık hak­kın­da da 10’ar yıl ha­pis ce­za­sı is­te­ni­yor. İd­di­a­na­me­de ey­le­min, sı­nır ö­te­si ha­re­ka­tın 1 yıl da­ha u­za­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik tez­ke­re­nin gö­rü­şül­me­si­nin p­ro­tes­to e­dil­me­si a­ma­cıy­la dü­zen­len­di­ği be­lir­til­di. Ay­rı­ca, zan­lı­lar­dan i­ki­si­nin sal­dı­rı­dan 2 gün ön­ce bir o­te­lin ba­rın­da ha­yat ka­dın­la­rıy­la eğ­len­dik­le­ri­ne de yer ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT