BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fır­la­tı­lan ayak­ka­bı­lar in­ce­le­nip im­ha edil­di

Fır­la­tı­lan ayak­ka­bı­lar in­ce­le­nip im­ha edil­di

Irak­lı ga­ze­te­ci Mun­ta­zar El Zey­di’nin ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush’a fır­lat­tı­ğı ayak­ka­bı­la­rın tah­lil­le­ri­nin ya­pıl­dık­tan son­ra im­ha edil­di­ği bil­di­ril­di.Irak­lı ga­ze­te­ci Mun­ta­zar El Zey­di’nin ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush’a fır­lat­tı­ğı ayak­ka­bı­la­rın tah­lil­le­ri­nin ya­pıl­dık­tan son­ra im­ha edil­di­ği bil­di­ril­di. Ayak­ka­bı­lar­da pat­la­yı­cı bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­nın araş­tı­rıl­dı­ğı ve pat­la­yı­cı bu­lun­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bu ara­da ga­ze­te­ci­nin avu­ka­tı ara­cı­lı­ğıy­la yap­tı­ğı ke­fa­let­le tah­li­ye ta­le­bi­ni­nin, so­ruş­tur­ma­nın se­la­me­ti ve ga­ze­te­ci­nin can gü­ven­li­ği ba­kı­mın­dan red­de­dil­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT