BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özür kam­pan­ya­sı­nı baş­lan­gıç say­dı­lar!

Özür kam­pan­ya­sı­nı baş­lan­gıç say­dı­lar!

ABD’de bu­lu­nan Ame­ri­ka Er­me­ni Asamb­le­si ad­lı ku­ru­luş, Tür­ki­ye’de bir gru­bun baş­lat­tı­ğı Er­me­ni­ler­den özür di­le­me kam­pan­ya­sı­nı; Er­me­ni id­di­ala­rıy­la yüz­leş­me­nin “ilk adı­mı” ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü.ABD’de bu­lu­nan Ame­ri­ka Er­me­ni Asamb­le­si ad­lı ku­ru­luş, Tür­ki­ye’de bir gru­bun baş­lat­tı­ğı Er­me­ni­ler­den özür di­le­me kam­pan­ya­sı­nı; Er­me­ni id­di­ala­rıy­la yüz­leş­me­nin “ilk adı­mı” ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Ku­ru­lu­şun ic­ra di­rek­tö­rü Bryan Ar­do­uny, “Bu özür, Tür­ki­ye’nin, ka­çı­nıl­maz ola­rak ‘soy­kı­rım’ geç­mi­şiy­le yüz­leş­me­si so­nu­cu­nu or­ta­ya çı­ka­ra­cak” gö­rü­şü­nü sa­vun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT