BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tun­cay Gü­ney’in ifa­de­si yurt dı­şın­da alı­na­cak

Tun­cay Gü­ney’in ifa­de­si yurt dı­şın­da alı­na­cak

“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­na ba­kan mah­ke­me he­ye­ti, Tun­cay Gü­ney hak­kın­da yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nın mah­ke­me­ye gel­me­si­nin ar­dın­dan, Gü­ney’in yurt dı­şın­da ifa­de­si­nin alın­ma­sı için hu­ku­ki iş­lem baş­la­tıl­ma­sı­na hük­met­ti.“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­na ba­kan mah­ke­me he­ye­ti, Tun­cay Gü­ney hak­kın­da yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nın mah­ke­me­ye gel­me­si­nin ar­dın­dan, Gü­ney’in yurt dı­şın­da ifa­de­si­nin alın­ma­sı için hu­ku­ki iş­lem baş­la­tıl­ma­sı­na hük­met­ti. Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 28’in­ci du­ruş­ma­sın­da Türk Or­to­doks Pat­rik­ha­ne­si Ba­sın Söz­cü­sü Sev­gi Ere­ne­rol sa­vun­ma­sı­nı yap­tı. Ere­ne­rol; “Ki­li­se­de giz­li top­lan­tı­lar ol­du­ğu yö­nün­de­ki id­di­alar ger­çek dı­şı­dır. On­lar, di­ni bay­ram­lar ve yıl­ba­şı gün­le­rin­de ya­pı­lan, top­la­nı­lan et­kin­lik­ler­dir. Bun­lar em­ni­ye­te ve ge­rek­li bi­rim­le­re ha­ber ve­ri­li­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. mah­ke­me he­ye­ti, bir son­ra­ki du­ruş­ma­nın ya­rın sa­at 09.30’da ya­pıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT