BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan ile Olmert pazartesi görüşecek

Erdoğan ile Olmert pazartesi görüşecek

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehud Ol­mert, 22 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü An­ka­ra’da ça­lış­ma ye­me­ğin­de bir ara­ya ge­le­cek.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehud Ol­mert, 22 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü An­ka­ra’da ça­lış­ma ye­me­ğin­de bir ara­ya ge­le­cek. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Ol­mert, ön­ce­ki gün “ta­raf­la­rın kar­şı­lık­lı ira­de­si ile or­tak an­la­yış çer­çe­ve­sin­de” te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı. Gö­rüş­me­de, 22 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü An­ka­ra’da ça­lış­ma ye­me­ğin­de bir ara­ya ge­lin­me­si ko­nu­sun­da mu­ta­bık ka­lın­dı­ğı öğ­re­nil­di. Er­do­ğan-Ol­mert gö­rüş­me­sin­de iki­li iliş­ki­ler ile Or­ta Do­ğu ba­rış sü­re­ci mer­kez­li böl­ge­sel ko­nu­la­rın ele alı­na­ca­ğı ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT