BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖNÜMÜZDE DURAMAZLAR

ÖNÜMÜZDE DURAMAZLAR

Zirve yarışında ön­le­rin­de­ki tek en­ge­lin Be­şik­taş ol­du­ğu­nu söy­le­yen ­genç yö­ne­ti­ci, “Camiaya ye­ni yıl he­di­ye­si ve­re­ce­ğiz” de­diG.SA­RAY­LI YÖ­NE­Tİ­Cİ HAL­DUN ÜS­TÜ­NEL DERBİ ÖNCESİ OLDUKÇA İD­Dİ­A­LI KO­NUŞ­TU Zirve yarışında ön­le­rin­de­ki tek en­ge­lin Be­şik­taş ol­du­ğu­nu söy­le­yen ­genç yö­ne­ti­ci, “Camiaya ye­ni yıl he­di­ye­si ve­re­ce­ğiz” de­di ‘ÇAKIR’A GÜVENİYORUZ’ G.Sa­ray Fut­bol Ko­mi­te­si yö­ne­ti­ci­le­rin­den Hal­dun Üs­tü­nel, pa­zar gü­nü Be­şik­taş i­le ya­pa­cak­la­rı der­bi kar­şı­laş­ma­sın­dan ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­rak, ye­ni yı­la mut­lu bir şe­kil­de gi­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Zir­ve ya­rı­şın­da ön­le­rin­de bir tek Be­şik­taş ma­çı en­ge­li kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Üs­tü­nel, “A­li Sa­mi Yen’de bi­zi ye­ne­bi­le­cek ta­kım yok. Kim­se ö­nü­müz­de du­ra­maz. Ka­za­na­rak tüm ca­mi­a­ya ye­ni yıl he­di­ye­si ve­re­ce­ğiz” de­di. Üs­tü­nel, ma­çın ha­ke­mi Cü­neyt Ça­kır i­çin de, “Sert­li­ğe çok faz­la mü­sa­ma­ha gös­ter­me­yen, kart­la­rı faz­la uy­gu­la­yan bir ha­kem. Tek­nik ka­pa­si­te­si üst dü­zey i­ki ta­kı­mı­n mü­sa­ba­ka­sın­da düz­gün bir yö­ne­tim gös­te­re­cek­tir” di­ye ko­nuş­tu. ‘KAPTANIMIZ AYHAN’ Hal­dun Üs­tü­nel, a­ra t­rans­fer dö­ne­mi i­çin ir­ti­bat­ta bu­lun­duk­la­rı ba­zı fut­bol­cu­lar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “A­ma a­lın­mış bir ka­ra­rı­mız yok. Böy­le bir gi­ri­şim­de bu­lun­du­ğu­muz­da ka­mu­o­yu­nu bil­gi­len­di­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu. Lin­coln’ün son maç­lar­da sa­ha­ya kap­tan o­la­rak çık­ma­sıy­la il­gi­li bir so­ru­ya sa­rı-­kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­ci, “Yö­ne­tim Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ta­kım kap­ta­nı­mız Ay­han’dır. Der­bi­de de sa­ha­ya kap­tan o­la­rak Ay­han çı­ka­cak. Ta­bi­i, o ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da, tek­nik he­ye­tin ver­di­ği ka­rar doğ­rul­tu­sun­da ge­rek­li uy­gu­la­ma­yı ya­pı­yo­ruz. G.Sa­ray for­ma­sı gi­yen her o­yun­cu­nun kap­tan­lık pa­zu­ban­dı­nı tak­ma is­te­ği var­dır” ce­va­bı­nı ver­di. > Ercan YILDIZ E­li­miz tor­ba­da Me­ta­list’in ka­zan­ma­sıy­la ikin­ci olan G.Sa­ray’ı, Dev­ler Li­gi’nden ge­lenler bek­li­yor 14.00’TE ÇE­Kİ­Lİ­YOR UE­FA Ku­pa­sı’nda son 32 ta­kım ara­sı­na ka­lan G.Sa­ray’ın ye­ni ra­ki­bi bu­gün bel­li olu­yor. Me­ta­list’in, dün ak­şam Ben­fi­ca dep­las­ma­nın­dan 3 pu­an çı­kar­ma­sıy­la gru­bu ikin­ci ola­rak bi­ti­ren Cim­bom, gö­zü­nü bu­gün İs­viç­re’nin Nyon şeh­rin­de ya­pı­la­cak ku­ra çe­ki­mi­ne çe­vir­di. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip, sa­at 14.00’te çe­ki­le­cek ku­ra­da Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde gru­bu­nu 3. sı­ra­da ta­mam­la­yan ta­kım­lar­dan bi­riy­le eş­le­şe­cek. İkin­ci tur­da­ki ilk maç­lar 18-19 Şu­bat, rö­vanş­la­rı ise 26 Şu­bat’ta ya­pı­la­cak. İLK MAÇ DI­ŞA­RI­DA Sta­tü­ye gö­re gru­bu­nu ilk iki sı­ra­da ta­mam­la­yan ta­kım­lar, ikin­ci tur­da eş­leş­ti­ği ra­ki­biy­le ilk ma­çı­nı dep­las­man­da oy­na­ya­cak. Ara trans­fer­de kad­ro­ya da­hil edi­len fut­bol­cu­lar oy­na­ya­bi­le­cek. UE­FA Ku­pa­sı’nda fi­nal 20 Ma­yıs 2009’da Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda oy­na­na­cak. Öte yan­dan Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde­ki ku­ra­lar da bu­gün sa­at 13.00’te çe­ki­le­cek. Dev­ler Li­gi’nde 2. tur­da ilk maç­lar 24-25 Şu­bat, rö­vanş­la­rı ise 10-11 Mart’ta oy­na­na­cak. İŞ­TE 32 TA­KIM Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden ge­len­ler: Bor­de­aux (Fran­sa), W.Bre­men (Al­man­ya), Shakh­tar (Uk­ray­na), Mar­sil­ya (Fran­sa), Aal­borg (Da­ni­mar­ka), Fio­ren­ti­na (İtal­ya), D.Ki­ev (Uk­ray­na), Ze­nit (Rus­ya). Grup­lar­dan çı­kan­lar: A Gru­bu: M.City (İn­gil­te­re), Twen­te (Hol­lan­da), PSG (Fran­sa) B Gru­bu: Me­ta­list (Uk­ray­na), G.Sa­ray (Tür­ki­ye), Olim­pi­akos (Yu­na­nis­tan) C Gru­bu: S.Lie­ge (Bel­çi­ka), Stutt­gart (Al­man­ya), Samp­do­ri­a (İtal­ya) D Gru­bu: Udi­ne­se (İtal­ya), Tot­ten­ham (İn­gil­te­re), NEC (Hol­lan­da) E Gru­bu: Wolf­sburg (Al­man­ya), Mi­lan (İtal­ya), Bra­ga (Por­te­kiz) F Gru­bu: Ham­burg (Al­man­ya), Ajax (Hol­lan­da), As­ton Vil­la (İn­gil­te­re) G Gru­bu: St Eti­en­ne (Fran­sa), Va­len­ci­a (İs­pan­ya), Ko­pen­hag (Da­ni­mar­ka) H Gru­bu: CSKA Mos­ko­va (Rus­ya), De­por­ti­vo (İs­pan­ya), Lech Poz­nan (Po­lon­ya) G.SARAY NOTLARI “1908 Se­ri­si”ne Po­lat’lı ta­nı­tım 1908-1909 lig se­zo­nun­da ilk kez gi­yi­len sa­rı-kır­mı­zı­lı for­ma­nın ve bu se­zon­da ge­len ilk şam­pi­yon­lu­ğun anı­sı­na üre­ti­len “1908 Se­ri­si Özel Ko­lek­si­yo­nu” ta­nı­tıl­dı. Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın da ka­tıl­dı­ğı ta­nı­tım­da, Pa­zar­la­ma A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü İh­san Bo­sum, 1908 adet se­ri nu­ma­ra­lı ve ser­ti­fi­ka­lı ola­rak ha­zır­la­dık­la­rı bu özel ko­lek­si­yon ürün­le­ri­nin İs­tan­bul ve An­ka­ra’da­ki G.Sa­ray Sto­re’lar­da sa­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. “İlk der­bim­de ka­za­na­ca­ğım!’’ Skib­be, haf­ta so­nu oy­na­na­cak olan Be­şik­taş der­bi­sin­de mut­lak ga­li­bi­yet amaç­la­dık­la­rı­nı be­lir­tir­ken, “Be­nim Ali Sa­mi Yen’de­ki ilk der­bim ola­cak. Be­şik­taş’ın Nob­re, Ho­los­ko, Del­ga­do gi­bi ka­li­te­li fut­bol­cu­la­rı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. An­cak Sa­mi Yen’de han­gi ra­kip olur­sa ol­sun yi­ne ga­li­bi­yet için oy­na­ya­ca­ğız ve bu­nun için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız” de­di. Te­ker­lek­li­ler’e te­şek­kür ye­me­ği G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, Kı­ta­la­ra­ra­sı Şam­pi­yo­na’da bi­rin­ci olan Te­ker­lek­li San­dal­ye Bas­ket­bol Ta­kı­mı için ye­mek ver­di. Tür­ki­ye’de fut­bol dı­şın­da­ki spor dal­la­rı­na faz­la il­gi gös­te­ril­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Po­lat, “Ge­le­cek se­zon, Tür­ki­ye, Av­ru­pa ve dün­ya şam­pi­yon­lu­ğu için tek­rar sö­zü­mü­zü al­dık” de­di. Po­lat, da­ha son­ra oyun­cu­lar­la ay­rı ay­rı il­gi­le­nip, bi­rer sa­at ve for­ma he­di­ye et­ti. Cim­bom şut ça­lış­tı G.Sa­ray, Be­şik­taş ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı dün ak­şam sa­at­le­rin­de yap­tı­ğı an­tren­man­la sür­dür­dü. Sağ di­zin­de­ki ha­fif ağ­rı se­be­biy­le ön­ce­ki gün­kü ça­lış­ma­da yer al­ma­yan Ba­rış ile ha­fif gri­bal en­fek­si­yon ge­çi­ren Meh­met To­pal ta­kım­la bir­lik­te id­ma­nın tü­mü­ne ka­tıl­dı. Tek­nik ağır­lık­lı bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ren sa­rı-kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar, an­tren­ma­nın so­nun­da ka­le­ci­le­rin ko­ru­du­ğu ka­le­ye bol bol şut at­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT