BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘ÖSS test ol­mak­tan çıkacak’

‘ÖSS test ol­mak­tan çıkacak’

Mil­li E­ği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Al­man Bü­yü­kel­çi Ec­kart Cuntz ve İz­mir Va­li­si Ca­hit Kı­raç i­le p­ro­je p­la­ke­ti­ni İz­mir Li­se­si’nin du­va­rı­na çak­tı.Mil­li E­ği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Al­man Bü­yü­kel­çi Ec­kart Cuntz ve İz­mir Va­li­si Ca­hit Kı­raç i­le p­ro­je p­la­ke­ti­ni İz­mir Li­se­si’nin du­va­rı­na çak­tı. Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, mer­ke­zi sı­nav­la­ra da­ya­lı eği­tim sis­te­mi­nin test çö­zen bir genç­lik ye­tiş­tir­di­ği­ni söy­le­di. İz­mir’de “Okul­lar Ge­le­ce­ğin Part­ner­le­ri” pro­je­si­nin baş­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tı­lan Çe­lik, “YÖK ile önü­müz­de­ki yıl­lar­da üni­ver­si­te­ye gi­ri­şin, tes­te da­ya­lı yön­te­mi­ni de­ğiş­ti­re­ce­ğiz. Ma­ale­sef tost yi­yen ve test çö­zen bir genç­lik oluş­tur­duk” di­ye ko­nuş­tu. “Kat­sa­yı” problemi çö­zü­lüyor Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu’nun ÖSS’de ya­pa­ca­ğı de­ği­şik­lik­ler son aşa­ma­sı­na gel­di. YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can ça­lış­ma­la­rın 15 Ocak­ta açık­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Öz­can, “Kat­sa­yı­lar ile il­gi­li de ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor” di­ye ko­nuş­tu. Öz­can, Mes­lek yük­se­ko­kul­la­rıy­la il­gi­li ça­lış­ma­nın 22 Ara­lık’ta oy­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT