BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eyy Ha­lis Öz­kah­ya!..

Eyy Ha­lis Öz­kah­ya!..

Ha­lis Öz­kah­ya‘nın Sü­per Lig’de 3’ün­cü yı­lı. Ha­kem­lik ha­ya­tın­da şan­sı ya­ver gi­den­ler­den... Al­lah ver­gi­si boy bos ve gü­len sem­pa­tik bir yü­zü var.Ha­lis Öz­kah­ya‘nın Sü­per Lig’de 3’ün­cü yı­lı. Ha­kem­lik ha­ya­tın­da şan­sı ya­ver gi­den­ler­den... Al­lah ver­gi­si boy bos ve gü­len sem­pa­tik bir yü­zü var. Mem­le­ke­ti Kü­tah­ya... Ama işe İz­mit’ten baş­la­ma­sı mer­di­ven­le­ri bi­raz hız­lı çık­ma­sı­nı sağ­la­dı. Me­se­la 21 Mart 2004’te Sü­per Lig’de Ela­zığ-A.Gü­cü (1-2) ma­çı var. Mü­sa­ba­ka­yı Mus­ta­fa Çul­cu yö­ne­ti­yor. 4.ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya. Sü­per Lig’le böy­le ta­nı­şı­yor. Çul­cu‘ya de­fa­lar­ca 4.ha­kem gi­di­yor. Sü­per Lig’de maç yö­net­me­den ba­ya­ğı bir Sü­per Li­gi te­nef­füs edi­yor. Çul­cu MHK Baş­ka­nı olun­ca Ha­lis Öz­kah­ya‘yı o dö­nem­ki adıy­la A Ka­te­go­ri­si’nde ma­ça do­yur­du. Sü­per Lig’e lis­te ba­şı ola­rak çık­tı. Sü­per Lig’de de maç­sız kal­ma­dı. Ma­ça hiç su­sa­ma­dı. Oğuz Sar­van MHK’sı gö­re­ve gel­di. Cü­neyt Ba­kı­roğ­lu, Fe­ri­dun Çık­rık­çı gi­bi Çul­cu‘nun prens­le­ri­nin ipi çe­ki­lir­ken Ha­lis Öz­kah­ya‘ya do­ku­nan ol­ma­dı. Bat­man’a git­miş­ti. Sa­nı­yo­rum Sar­van ken­di­sin­de ha­kem­lik ışıl­tı­la­rı ve ge­le­cek gör­dü. Ge­çen se­zon gö­re­ve baş­la­yan Sar­van MHK’sı, Öz­kah­ya‘ya 10 haf­ta­da 7 maç ver­di. Cid­di ha­ta­lar yap­ma­sı­na rağ­men Sü­per Lig’de 5 haf­ta üst üs­te maç al­dı. İlk çık­tı­ğı yıl (2006-07) 12 maç yö­net­ti. İkin­ci yıl (2007-08) 16 ma­ça çık­tı. Ağus­tos ayın­da ha­kem­ler Si­liv­ri’de ter dö­ker­ken, fe­de­ras­yon Ha­lis Öz­kah­ya‘yı li­san öğ­ren­me­si için İn­gil­te­re’ye gön­der­di. Hiç­bir yer­de bek­le­me­di, za­man kay­bet­me­di. A Ka­te­go­ri­si, or­dan Sü­per Lig, anın­da FI­FA ko­kar­tı. Tür­ki­ye lig­le­rin­de böy­le çabuk yol alan ha­kem ben ha­tır­la­mı­yo­rum. Pe­ki Ha­lis bu şan­sı iyi kul­lan­bil­di mi? İş­te bu­ra­da Ah­met Ça­kar‘ın ta­bi­riy­le “sı­kın­tı var!” ... Ge­çen se­zo­na hiç gir­me­ye­ce­ğim. Bu se­zo­na ba­ka­lım. Bu se­zon da Oğuz Sar­van - Yük­sel Ok­çu­oğ­lu iki­li­si Ha­lis Öz­kah­ya‘ya 6 maç ver­di. 6’sı da 4 bü­yük­le­rin ve nak­len ya­yın­da olan maç­lar. F.Bah­çe-Kay­se­ri ma­çın­da Uğur Boral’ı at­ma­dı. G.Sa­ray-G.An­tep ma­çın­da Ar­da el­le oy­na­dı; pe­nal­tı­yı çal­dı ama sa­rı­sı olan Ar­da‘yı at­ma­dı. Kay­se­ri-Trab­zon ma­çın­da “ucuz” pe­nal­tı­lar çal­dı. G.Bir­li­ği-G.Sa­ray ma­çın­da Ba­ros‘un 3 sa­rı kart po­zis­yo­nu ol­du. Bir ta­ne­si­ni gös­te­re­bil­di. G.Bir­li­ği’nden Bur­han‘a sa­rı­yı çak­tı, Ba­ros‘a çı­ka­ra­ma­dı. ... Şim­di... MHK’nın ya­pa­ca­ğı bir iş var. Ha­lis‘i kar­şı­sı­na ala­cak. “Gü­zel kar­de­şim biz bu ka­dar ma­çı ve po­zis­yo­nu gö­ğüs­le­dik. Sen bu ha­ta­la­rı gö­re­me­din de mi yap­tın? Yok­sa sen bi­raz uya­nık mı­sın?” di­ye sor­ma­lı. Er­man To­roğ­lu‘nun Ha­lis için de­di­ği gi­bi, “MHK acır­sa, acı­na­cak ha­le dü­şer.” Türk ha­kem­li­ği­nin uzun bir dö­ne­mi­ni kap­sa­yan ey­yam vi­rü­sü ba­zı ha­kem­ler sa­ye­sin­de ye­ni­den hort­la­dı. Ba­zı­la­rı bu vi­rü­sü vi­ta­min­le bes­li­yor. MHK için de be­lir­le­ye­ce­ği du­ruş ve ta­vır, bir kı­rıl­ma nok­ta­sı ola­cak­tır. Bek­le­yip, gö­re­ce­ğiz. Sev­gi­li Ha­lis şu an­da ba­na çok kız­dı­ğı­nı ve si­nir­len­di­ği­ni tah­min ede­bi­li­yo­rum. Se­nin­le ilk kar­şı­la­şan yö­ne­ti­ci, med­ya men­su­bu her kim olur­sa ol­sun se­nin için olum­lu duy­gu­lar bes­li­yor­du. Ama ar­tık bir yol ay­rı­mı­na gel­din! Ba­na gö­re bı­çak da ke­mi­ğe da­yan­dı. Ay­na­ya bir bak! Bi­ri­le­ri se­nin için bak­ma­ya baş­la­dı bi­le! >> Yar­dım­cı­la­rın kâ­bu­su pie­ro Ya­yın­cı ku­ru­luş ve fe­de­ras­yon bir ara­ya gel­me­li. Bu işe bir çö­züm bul­ma­lı. Pie­ro yar­dım­cı ha­kem­le­rin ka­bu­su ol­du. Pi­re­o uy­gu­la­ma­sın­da top ada­mın aya­ğı­na ya­pı­şık­ken, ya­yın­cı ku­ru­luş çiz­gi­yi çe­ki­yor. Hal­bu­ki esas olan to­pun ayak­tan çık­tı­ğı an­dır. Yar­dım­cı ha­kem, to­pa vu­ru­lan anı ku­la­ğıy­la du­yar, to­pun ayak­tan çık­tı­ğı an ola­rak al­gı­lar ve bay­ra­ğı­nı ona gö­re çe­ker ya da çek­mez. Pie­ro uy­gu­la­ma­sı ba­zı yar­dım­cı ha­kem­le­rin cid­di şe­kil­de hak­kı­nı yi­yor. Pi­ero­da çe­ki­len of­sayt çiz­gi­si doğ­ru­yu gös­ter­mi­yor. To­pun çık­tı­ğı an­la il­gi­li cid­di te­red­düt­ler var. To­pun aya­ğa ya­pış­tı­rıl­ma­sı ya da ya­pış­tı­rıl­ma­ma­sı tam bir met­re of­sayt ha­ta­sı gö­ste­ri­yor! >> Ke­mal Din­çer’in 306 gü­nü Ge­çen se­zon 24 Ma­yıs’ta TGRT Ha­ber TV’de Göz­lem­ci­ler ve Tem­sil­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ke­mal Din­çer‘i prog­ra­mı­mı­za ko­nuk et­miş­tik. Ke­mal Din­çer, o ta­rih­te he­nüz 3 ay­lık bir GTK baş­ka­nıy­dı ve ca­mi­anın dı­şın­dan bir isim­di. Şim­di 10 ayı­nı dol­dur­muş bir GTK Baş­ka­nı ola­rak ya­rın ak­şam Ha­kem Tri­osu‘nda ko­nu­ğum ola­cak. 306 gü­nün de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pa­ca­ğız. “Ha­kem not­la­rı­nın dik­ka­te alın­ma­ma­sın­dan” tu­tun, göz­lem­ci ve tem­sil­ci kad­ro­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı­na ka­dar bir çok şe­yi Sa­yın Din­çer‘le ko­nu­şa­ca­ğız. Ke­mal Din­çer’in şöy­le bir özel­li­ği var: Ha­kem - göz­lem­ci ca­mi­asın­da ki­min­le gö­rü­şü­yor­sa, mut­la­ka olum­lu bir ka­na­at bı­ra­kı­yor. İlk za­man­lar ken­di­si­ne şid­det­le kar­şı olan çok sa­yı­da is­min şu gün­ler­de öv­gü do­lu söz­le­ri var. Ken­di­si ve ge­le­cek için in­ce he­sap yap­mı­yor. Bu du­rum öz­gür ira­de­si­ni güç­len­di­ri­yor. Bir ha­ta ol­duy­sa ya ka­bul edi­yor ya da ken­di ve ku­ru­lu açı­sın­dan ge­rek­çe­le­ri­ni şef­faf bir şe­kil­de or­ta­ya ko­yu­yor. Bu ta­ra­fı Ke­mal Din­çer‘in ge­niş bir ka­bul gör­me­si­ni sağ­la­dı. >> HAKEM - METRE Maç Hakem Maç KK SK Penaltı Gözlemci Kon­ya-F.Bah­çe Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu 7.ma­çı 2 22 2 Ha­san Cey­lan (5) Be­le­di­ye-Ko­ca­eli Yu­nus Yıl­dı­rım 9.ma­çı - 25 - Mu­rat Il­gaz (5) Ha­cet­te­pe-Kay­se­ri İl­ker Me­ral 7.ma­çı 2 18 1 Yah­ya Di­ker (4) Trab­zon-Es­ki­şe­hir Fı­rat Ay­dı­nus 10.ma­çı 5 43 1 Ka­dir Toz­lu (5) G.Sa­ray-Be­şik­taş Cü­neyt Ça­kır 10.ma­çı 9 44 3 Ab­dur­rah­man Arı­cı (4) De­niz­li-A.Gü­cü Tol­ga Öz­kal­fa 6.ma­çı 1 16 1 Ali Can La­kot (5) G.Bir­li­ği-Si­vas Hü­se­yin Gö­çek 9.ma­çı - 38 - Ya­vuz Ka­ra­ozan (5) G.An­tep-Bur­sa Öz­güç Tür­kalp 6.ma­çı 3 22 - Se­la­mi Şim­şek (3) An­tal­ya-An­ka­ra De­niz Ço­ban 6.ma­çı 2 24 - Sab­ri Çe­lik (6)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT