BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İCRA KOMİTESİ’n­den 690 mil­yon e­u­ro­luk ka­rar

İCRA KOMİTESİ’n­den 690 mil­yon e­u­ro­luk ka­rar

Sa­vun­ma Sa­na­yi İc­ra Ko­mi­te­si, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’ne güç ka­ta­cak 10 p­ro­je­yi so­nuç­lan­dır­dı. Te­rör­le mü­ca­de­le­ye ö­nem­li kat­kı sağ­la­ya­cak Gök­türk is­tih­ba­rat uy­du­su p­ro­je­si­ni İ­tal­yan fir­ma­sı Te­les­pa­zi­o ka­zan­dı> ANKARA - Mahmut BULUT TOPLANTI YEDİ SAAT SÜRDÜ Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan ve yak­la­şık yedi sa­at sü­ren top­lan­tı­ya Ge­nel Kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ da ka­tıl­dı. Or­ge­ne­ral Baş­buğ, SSİK’da ilk defa yer al­dı. Ha­va Kuv­vet­le­ri’nin kul­la­nı­mı­na su­nu­la­cak Gök­türk is­tih­ba­rat uy­du­su pro­je­sin­de İtal­yan Te­les­pa­zi­o, Al­man OHB ve İn­gi­liz-Fran­sız or­tak­lı­ğı EADS As­tri­um ara­sın­da ter­cih ya­pıl­dı. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ve Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül’den olu­şan Sa­vun­ma Sa­na­yi İc­ra Ko­mi­te­si (SSİK) dün 7 sa­at sü­ren bir top­lan­tı yap­tı. Or­ge­ne­ral Baş­buğ, SSİK’da ilk kez yer al­dı. Ha­va Kuv­vet­le­ri’nin kul­la­nı­mı­na su­nu­la­cak Gök­türk is­tih­ba­rat uy­du­su pro­je­sin­de İtal­yan Te­les­pa­zi­o, Al­man OHB ve İn­gi­liz-Fran­sız or­tak­lı­ğı EADS As­tri­um ara­sın­da ter­cih ya­pıl­dı. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, “Gök­türk Pro­je­siy­le bir­lik­te, uzun va­de­de Tür­ki­ye’de üre­ti­le­cek tüm uy­du­la­ra hiz­met ede­cek uy­du mon­taj, en­teg­ras­yon, test mer­ke­zi­nin TÜRK­SAT A.Ş’nin ih­ti­yaç­la­rı­nı da kar­şı­la­ya­cak şe­kil­de, Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­teş ar­lı­ğı mül­ki­ye­tin­de ol­mak üze­re, TU­SAŞ-TÜRK Ha­va­cı­lık ve Uzay Sa­na­yi A.Ş ara­zi­sin­de ku­rul­ma­sı yö­nün­de ka­rar alın­mış­tır” de­di. 2012’DE UZAYA FIRLATILACAK Te­les­pa­zi­o’nun üre­te­ci­ği uy­du 2012 yı­lın­da uza­ya fır­la­tı­la­cak. Ay­rı­ca uzun va­de­de Tür­ki­ye’de uy­du üre­ti­le­bil­me­si ama­cıy­la TU­SAŞ bün­ye­sin­de bir mer­kez ku­ru­la­cak. Uy­du üre­tim mer­ke­zi­nin mül­ki­ye­ti Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı­na ait ola­cak. Gök­türk uy­du­su ile uy­du üre­tim mer­ke­zi top­lam 270 mil­yon Eu­ro’ya mal ola­cak. SÜ­RAT­Lİ AM­Fİ­Bİ GE­Mİ De­niz Kuv­vet­le­ri’nin LCT ola­rak ad­lan­dı­rı­lan “Sü­rat­li Am­fi­bi Ge­mi” pro­je­sin­de 8 adet ge­mi­nin üre­ti­mi­ni kap­sa­yan pro­je için yer­li fir­ma­lar De­ar­san A.Ş., De­san - Me­tek­san Or­tak Gi­ri­şi­mi, Adik - Fur­trans İş Or­tak­lı­ğı ve İs­tan­bul Ter­sa­ne­si tek­lif ver­miş­ler­di. İha­le­yi 100 mil­yon Eu­ro’ya Adik-Fur­trans ka­zan­dı. §SSİK gün­de­min­de 4 ay­rı tip­te tak­tik te­ker­lek­li araç alı­mı da yer alı­yor­du. Top­lam 861 adet ko­mu­ta kon­trol ara­cı ile per­so­nel ve yük ta­şı­yı­cı ara­çı Oto­kar üre­te­cek. BMC’den ise 716 adet 2,5 ton­luk per­so­nel ve yük ta­şı­yı­cı, 685 adet 5-10 ton­luk yük ta­şı­yı­cı ve 468 adet ma­yı na kar­şı ko­ru­ma­lı araç sa­tın alın­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. MRAP ve “Yü­rü­yen Ku­le” ola­rak ün­le­nen ma­yı­na ko­ru­ma­lı araç­la­rı BMC üre­te­cek. Top­lam 2730 adet tak­tik te­ker­lek­li araç 320 mil­yon Eu­ro’ya mal ola­cak. TSK’nın ya­zış­ma­la­rı­nın elek­tro­nik or­tam­da tam gü­ven­lik içe­ri­sin­de ya­pıl­ma­sı­nı ön­gö­ren Me­saj ve Ev­rak Da­ğı­tım Sis­te­mi-2 pro­je­si­ni Koç Bil­gi ve Sa­vun­ma Tek­no­lo­ji­le­ri şir­ke­ti ka­zan­dı. SSİK’nın so­nuç­lan­dır­dı­ğı di­ğer pro­je­ler ise şöy­le: * Am­fi­bi zırh­lı mu­ha­re­be is­tih­kam iş ma­ki­na­sı pro­je­si­ni FNSS ka­zan­dı. * Yar­gın ve Ya­ra­sa­vun­ma Eği­tim Si­mü­la­tö­rü pro­je­si­ni Me­tek­san SA­vun­ma ka­zan­dı. * Cou­gar He­li­kop­ter Eği­tim Si­mü­la­tö­rü­nü Ha­vel­san üre­te­cek. * Çe­ki­li al­çak ir­ti­fa fü­ze sa­vun­ma sis­te­mi­ni Ro­ket­san ge­liş­ti­re­cek. * Mo­dern pi­ya­de tü­fe­ği­ni MKE üre­te­cek. * De­ni­zal­tı kur­tar­ma ana ge­mi pro­je­si kap­sa­mın­da MTA Ge­nel Mü­dür­lü­ğü için 1 adet sis­mik araş­tır­ma ge­mi­si te­da­rik edi­le­cek. SA­TIN ALI­NAN HE­RON DÜŞ­ME­Dİ İs­ra­il’den alı­nan He­ron’lar­dan il­ki­nin düş­tü­ğü­ne iliş­kin ha­ber­le il­gi­li so­ru üze­ri­ne Gö­nül; “Da­ha ön­ce İs­ra­il’den ki­ra­la­dı­ğı­mız bir He­ron’un ömü­rü­nü ta­mam­la­dı­ğı bi­ze bil­di­ril­di ve ia­de et­mek üze­rey­ken düş­tü. Sa­nı­rım 2 bin sa­at ha­va­da kal­mış­tı. Onun ye­ri­ne bir baş­ka isim­le baş­ka bir in­san­sız ha­va ara­cı ve­ril­di. Şim­di dü­şen bu­dur. Ba­sı­na yan­lış yan­sı­yan bi­zim ye­ni al­dı­ğı­mız he­nüz yer test­le­ri ta­mam­lan­ma­mış olan He­ron’un düş­tü­ğü şek­lin­de­dir. Ben bu­gün bu­nu dü­zelt­tim. Bi­zim al­dı­ğı­mız uç­ma­mış­tır ki düş­müş ol­sun” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT