BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Kı­lıç­da­roğ­lu’nun iddialarını çürüttüm”

“Kı­lıç­da­roğ­lu’nun iddialarını çürüttüm”

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek, her o­nur­lu in­sa­nın yol­suz­luk it­ha­mı kar­şı­sın­da tep­ki gös­te­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, Dün­dar’ın ta­raf­lı yö­net­ti­ği p­rog­ram­da Kı­lıç­da­roğ­lu’nun if­ti­ra­la­rıy­la kar­şı­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.Ga­ze­te­mi­ze, Kı­lıç­da­roğ­lu’nun prog­ram­da­ki ger­gin üs­lu­bu­na iliş­kin so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­lan­dı­ran Gök­çek, prog­ra­mın ilk bö­lü­mün­de Kı­lıç­da­roğ­lu’nun id­di­ala­rı­nı bel­ge­ler­le çü­rüt­tü­ğü­nü ha­tır­la­ta­rak, da­ha son­ra üs­lu­bu­nu ne­den ger­gin­leş­ti­ği­ni şöy­le an­lat­tı: “Da­ha ön­ce Are­na prog­ra­mı­na ka­tı­lan Kı­lıç­da­roğ­lu An­ka­ra Be­le­di­ye­si­nin ay­nı tip ve mar­ka do­ğal gaz sa­ya­cı­nı İs­tan­bul Be­le­di­ye­si­ne gö­re 145 Eu­ro da­ha pa­ha­lı­ya sa­tın al­dı­ğı­nı , böy­le­ce top­lam­da 12.5 mil­yon Eu­ro’luk bir far­kın oluş­tu­ğu­nu ve yol­suz­luk yap­tı­ğı­mı­zı id­di­a et­ti, bu id­di­ası­nı is­pat­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Bi­rin­ci id­di­a ve tar­tış­ma ko­nu­su buy­du. İkin­ci id­di­ası ise ha­va­ala­nı yo­lu­na koy­du­ğu­muz elek­trik di­rek­le­ri­nin baş­ka fir­ma­lar­dan tek­lif alın­ma­dan tek fir­ma­dan alın­dı­ğı ve bu fir­ma­nın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ya­kın­la­rı­na ait bir fir­ma ol­du­ğu yö­nün­de idi. Prog­ra­mın ya­pım­cı­sı Uğur Dün­dar be­ni bu prog­ra­ma da­vet et­ti­ğin­de sa­de­ce bu iki so­mut id­di­ayı tar­tı­şa­ca­ğı­mı­zı, baş­ka hiç­bir ko­nu­ya gir­me­ye­ce­ği­mi­zi söy­le­di. Ben ­de ka­bul et­tim. HER ŞEYİN HESABINI VERİRİZ Çün­kü he­sa­bı­nı ve­re­me­ye­ce­ği­miz hiç­bir ic­ra­atı­mız yok. Ben ­de bü­rok­rat­la­rım­dan al­dı­ğım tüm bil­gi ve bel­ge­ler­le bu iki id­di­anın ya­lan-yan­lış ol­du­ğu­nu is­pat­la­mak üze­re ha­zır­lı­ğı­mı yap­tım. Birçok in­san be­ni ikaz et­ti. Uğur Dün­dar’ın ta­raf­sız dav­ran­ma­ya­ca­ğı­nı, o gru­bun Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu par­lat­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ve bu prog­ra­ma çık­ma­mam ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di­ler. Ama açık­ça­sı huy­lan­dım ve prog­ram­dan bir gün ön­ce Uğur Dün­dar’ı ara­dım. Is­rar­la tek­rar sor­dum; “Sa­yın Dün­dar Kı­lıç­da­roğ­lu’nun di­le ge­tir­di­ği iki id­di­anın dı­şın­da baş­ka ko­nu­la­ra gir­me­ye­ce­ğiz de­ğil mi?” di­ye sor­dum. Sa­yın Dün­dar ba­na ön­ce­den id­di­a edi­len iki baş­lı­ğın dı­şın­da bir baş­lık açıl­ma­ya­ca­ğı­na as­la mü­sa­ade et­me­ye­ce­ği te­mi­na­tı­nı ver­di. Gök­çek şöy­le de­vam et­ti: “Yol­suz­luk yap­tı­ğı­mız id­di­a edi­len iki baş­lı­ğa iliş­kin tüm ha­zır­lık­la­rı­mı yap­tım ve prog­ra­ma git­tim. Prog­ra­mın da­ha ba­şın­da sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu’nun bu iki baş­lık­la il­gi­li bi­zi yol­suz­luk­la suç­la­dı­ğı­nı, yol­suz­luk yap­ma­dı­ğı­mızı bel­ge­le­riy­le is­pat­la­yıp şe­re­fi­mi­zi kur­ta­ra­ca­ğı­mı ama Kı­lıç­da­roğ­lu’nun bu iki id­di­ası­nı bu­ra­da is­pat­la­ya­ma­dı­ğı tak­dir­de if­ti­ra­cı du­ru­mu­na dü­şe­ce­ği­ni be­lirt­tim. Kı­lıç­da­roğ­lu’nun 168 eu­ro de­di­ği sa­ya­cı 63 eu­ro­ya al­dı­ğı­mı, İs­tan­bul’un 23 eu­ro­ya al­dı­ğı sa­ya­cın kart­lı me­ka­nik sa­yaç ol­du­ğu­nu, bi­zim me­ka­nik sa­ya­cı 18 eu­ro­ya al­dı­ğı­mı­zı do­la­yı­sıy­la Kı­lıç­da­roğ­lu’nun 12.5 mil­yon eu­ro­luk yol­suz­luk id­di­ası­nın if­ti­ra ol­du­ğu­nu ör­nek­le­ri ve res­mi bel­ge­ler­le is­pat­la­dım. Kı­lıç­da­roğ­lu’nun id­di­a et­ti­ği 168 eu­ro­luk do­ğal gaz sa­yaç fa­tu­ra­sı­nı gös­ter­me­si­ni is­te­dim. Uğur Dün­dar bu so­ru­la­rı sor­mak ye­ri­ne Kı­lıç­da­roğ­lu’nun do­ğal gaz ve do­ğal gaz sa­yaç­la­rı ile il­gi­li baş­ka ko­nu­la­ra gir­me­si­ne göz yum­du. Kı­lıç­da­roğ­lu’nun id­di­ası­nı is­pat­la­ma­sı­nı ta­lep et­me­di. Ma­dem id­di­ası­nı is­pat ede­mi­yor, sa­yın Dün­dar bi­rin­ci id­di­a ile il­gi­li baş­lı­ğı ka­pa­tıp ikin­ci id­di­anın tar­tı­şıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­lıy­dı. Ha­yır öy­le yap­ma­dı, do­ğal gaz sa­ya­cı ile il­gi­li id­di­ası­nı is­pat­la­ma­yan ve id­di­ala­rı­nın ya­lan ol­du­ğu­nu is­pat­la­dı­ğım ko­nu­yu pas ge­çip baş­ka id­di­ala­rı gün­de­me ge­tir­me­si­ne bi­le­rek göz yum­du. Dündar taraflı davrandı Bu ta­raf­lı dav­ra­nı­şı­na üzül­düm. Sö­zün­de dur­ma­mış­tı. Uğur Dün­dar, be­ni ikaz eden­le­ri hak­lı çı­kar­mış­tı. Bu tar­zı be­ni üz­dü. Be­nim tep­kim, söz ver­di­ği hal­de, mu­ta­bık kal­dı­ğı­mız hal­de sö­zün­de dur­ma­yan Uğur Dün­dar’a idi. İş­te o an­dan iti­ba­ren ben de tep­ki­li dav­ran­dım ben prog­ram yö­ne­ti­ci­si­nin fi­gü­ra­nı de­ği­lim. O sö­zün­de dur­ma­ya­cak, ta­raf tu­ta­cak, ba­na söz ver­di­ği hal­de prog­ra­mın mu­ta­bık ka­lı­nan ko­nu­la­rın dı­şı­na çık­ma­sı­na göz yu­ma­cak, ben­ de usul usul din­le­ye­ce­ğim. Bu etik bir dav­ra­nış de­ğil. As­lın­da Kı­lıç­da­roğ­lu’nun ye­ni id­di­ala­rı­nı da din­le­yip ce­vap­lan­dı­ra­bi­lir­dim. Ama prog­ram fark­lı yer­le­re gi­de­cek­ti. İd­di­ası fos çık­tı. Onun fos çı­kan bi­rin­ci id­di­ası­nın he­sa­bı­nın ken­di­si­ne so­rul­ma­dan baş­ka bir ko­nu­ya ge­çil­me­si­ni is­te­me­dim çün­kü iz­le­yi­ci­nin ka­fa­sı ka­rı­şır. Ta­raf­sız­lı­ğı­na her­ke­sin inan­dı­ğı her­han­gi bir TV prog­ra­mın­da ön­ce­den baş­lık­lar be­lir­len­mek su­re­tiy­le Kı­lıç­da­roğ­lu ile her za­man kar­şı kar­şı­ya gel­me­ye ha­zı­rım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT