BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KILIÇDAROĞLU: “Gök­çek’in aday olmasını istiyorum”

KILIÇDAROĞLU: “Gök­çek’in aday olmasını istiyorum”

CHP G­rup Baş­kan­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Me­lih Gök­çek’in An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na a­day ol­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Çün­kü An­ka­ra hal­kı­nın Gök­çek’e ders ver­me­si­ni is­ti­yo­rum.CHP G­rup Baş­kan­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Me­lih Gök­çek’in An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na a­day ol­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Çün­kü An­ka­ra hal­kı­nın Gök­çek’e ders ver­me­si­ni is­ti­yo­rum. O der­si Tay­yip Bey de­ğil, An­ka­ra hal­kı ver­sin” de­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, ba­sın men­sup­la­rı­nın Me­lih Gök­çek’le bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı tar­tış­ma p­rog­ra­mı­na i­liş­kin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. P­rog­ram­da ba­zı id­di­a­lar or­ta­ya at­tı­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, Me­lih Gök­çek’in dün­ya­da hiç­bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nın al­ma­dı­ğı fi­ya­ta do­ğal­gaz sa­ya­cı al­dı­ğı­nı ö­ne sür­dü. Kı­lıç­da­roğ­lu, ken­di mal var­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, Gök­çek’i ken­di mal var­lı­ğı ve ço­cuk­la­rı­nın mal var­lı­ğı­nı a­çık­la­ma­ya ça­ğır­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT