BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vefat eden Türk ha­cı a­da­yı ve ­ha­cı sa­yı­sı 61’e yük­sel­di

Vefat eden Türk ha­cı a­da­yı ve ­ha­cı sa­yı­sı 61’e yük­sel­di

Kut­sal top­rak­la­ra ge­len 26 Türk ha­cı da­ha ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Kut­sal top­rak­la­ra ge­len 26 Türk ha­cı da­ha ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Mek­ke’de ö­len ha­cı­la­rın Meh­met A­car (77) Di­yar­ba­kır, Du­ran Kök (68) Ga­zi­an­tep, Ra­hi­me A­car (68) An­ka­ra, İs­met Bil­ge (59), Ka­dir Du­yuk (60) An­ka­ra, Ze­ki Mi­la­yim (70) An­ka­ra, Meh­met A­li Er­gül (103) Al­man­ya, Na­zi­re A­cun (75) Bur­sa, Sü­ley­man Ars­la­ner (64), Gü­ler Al­tı­nel (65) Di­yar­ba­kır, Ha­ti­ce Tüm­sa­vaş (63), Ra­bi­a Tü­lün Bul­kur­cu (57) Al­man­ya, Ham­za Yıl­dız (70) İz­mir, Ta­hir A­la­taş (64) Ha­tay, E­min U­luğ (76) An­ka­ra, Ö­mer Sa­ğer (65) A­da­na, Ra­sim Şa­hin (60) Hol­lan­da, E­mi­ne Yıl­maz (48), El­mas Yi­ğit (73) An­ka­ra, Ha­san Kı­sa (67) İs­tan­bul, Se­yit Ak (70), Ka­mil Bat­tal (70), A­li Ço­ba­noğ­lu (62), İs­met Us­man (64), Va­hi­de Ge­dik­ba­şı (78) ve İb­ra­him Ka­ra (78) ol­du­ğu bil­di­ril­di. Böy­le­ce Mek­ke’de ö­len Türk ha­cı a­da­yı ve ha­cı sa­yı­sı 50’ye yük­sel­di. Me­di­ne’de i­se 11 ha­cı a­da­yı ve­fat et­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT