BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÜZEL BİTİRELİM

GÜZEL BİTİRELİM

Lig­de son 9 maç­tır ye­nil­me­yen Fe­ner­bah­çe’de Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes Kon­ya ma­çı ön­ce­si oyun­cu­la­rı­nı uyar­dıLig­de son 9 maç­tır ye­nil­me­yen Fe­ner­bah­çe’de Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes Kon­ya ma­çı ön­ce­si oyun­cu­la­rı­nı uyar­dı YE­Nİ­L­ME­Yİ UNUT­TU­LAR Av­ru­pa’ya ve­da et­tik­ten son­ra tüm ener­ji­si­ni li­ge ve­ren F.Bah­çe, Kon­ya dep­las­ma­nın­dan ala­ca­ğı 3 pu­an­la şam­pi­yon­luk id­di­ası­nı per­çin­le­me­yi plan­lı­yor. 6. haf­ta­da al­dı­ğı Kay­se­ri ye­nil­gi­sin­den bu ya­na mağ­lu­bi­yet yü­zü gör­me­yen ve 9 maç­ta 7 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik­le zir­ve­ye or­tak olan sa­rı-la­ci­vert­li­ler ilk ya­rı­nın son kar­şı­laş­ma­sın­da da 3 pu­an he­def­li­yor. Lu­ga­no ve Edu’nun kart ce­za­lı­sı ol­ma­sı önem­li bir de­fans zaa­fı ola­rak gö­ze çarp­sa da Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes, ya­ka­la­dık­la­rı çı­kı­şı sür­dü­re­cek­le­ri­ne ina­nı­yor. ‘ZİR­VE Bİ­Zİ BEK­Lİ­YOR’ Kon­ya yol­cu­lu­ğu ön­ce­sin­de ya­pı­lan son ça­lış­ma­da oyun­cu­la­rıy­la kı­sa bir ko­nuş­ma ya­pan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, “Av­ru­pa def­te­ri­ni ka­pat­tık. He­de­fi­miz bel­li, gü­cü­müz de. Siz­den bek­le­ne­ni ya­pa­ca­ğı­nı­za ina­nı­yo­rum” de­di. Her maç ön­ce­si ar­ka­daş­la­rıy­la mo­ti­vas­yon ko­nuş­ma­la­rı ya­pan Kap­tan Alex de, “Zor bir mü­ca­de­le bi­zi bek­li­yor. An­cak çok iyi bir çı­kış ya­ka­la­dık. İlk ya­rı­nın bu son sı­na­vı­nı da ba­şa­rıy­la geç­mek bi­ze eks­tra mo­ral ve­re­cek­tir. Ka­za­na­lım ve ikin­ci ya­rı­ya çok da id­di­alı gi­re­lim. Zir­ve­ye çok ya­kı­nız. Ha­ta lük­sü­müz de yok” uya­rı­sın­da bu­lun­du. > M. Emin ULUÇ GEZ DÜN­YA­YI GÖR KON­YA’YI Sa­man­dı­ra’da ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan F.Bah­çe, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­a­la­nı’n­dan kal­kan ö­zel bir u­çak­la Kon­ya’ya git­ti. Sa­rı-­la­ci­vert­li ka­fi­le, Kon­ya’da bir g­rup ta­raf­tar ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Me­şa­le­ler ya­kan ta­raf­tar­lar baş­ta A­ra­go­nes ol­mak ü­ze­re Gu­i­za, A­lex ve Em­re’ye yo­ğun te­za­hü­rat­ta bu­lun­du. F.Bah­çe ka­fi­le­sin­de, kart ce­za­lı­sı Lu­ga­no ve E­du yer al­maz­ken, sa­kat­lık­la­rı ne­de­niy­le te­da­vi­le­ri sü­ren Ka­zım, Sel­çuk, Se­mih, Gür­han, Bu­rak ve Tü­mer de 18 ki­şi­lik maç kad­ro­su­na yer al­ma­dı. Turk­cell Sü­per Lig, 16.Haf­ta ma­çı >> KON­YA Oğuz­han Ömer Mi­haj­lov İs­ma­il Er­han Er­dal Za­fer Ser­hat Ce­la­led­din Da Sil­va Vey­sel Sa­kat: Ko­ray İç­ten Ce­za­lı: Ci­han, Meh­met Ço­ğum >> F.BAH­ÇE Vol­kan De­mi­rel Gök­han Ön­der Ya­sin R.Car­los Jo­si­co Em­re Dei­vid Alex Uğur Güi­za Sa­kat: Se­mih, Tü­mer Ce­za­lı: Lu­ga­no, Edu STAT: B.Bld.Ata­türk HA­KEM: Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu, Ni­hat Mız­rak, Asım Yu­suf Öz, 4.ha­kem: Ha­kan Öz­kan SA­AT: 20.00 > Lig TV nak­len Fe­ner açık ara ön­de Kon­yas­por’a ko­nuk ola­cak F.Bah­çe’nin ye­şil-be­yaz­lı ra­ki­bi­ne kar­şı lig­de ba­riz üs­tün­lü­ğü bu­lu­nu­yor. Ge­ri­de ka­lan 20 ma­çın 19’unu ka­za­nan sa­rı-la­ci­vert­li­ler sa­de­ce 1 kez kay­bet­ti. Be­ra­ber­li­ğin ya­şan­ma­dı­ğı re­ka­bet­te Ka­nar­ya’nın 67 go­lü­ne Kon­ya 21 gol­le kar­şı­lık ve­rir­ken, ge­çen yıl oy­na­nan iki ma­çı da F.Bah­çe 4-1 ka­zan­dı. F.Bah­çe tek ye­nil­gi­si­ni 2004-05’te şam­pi­yon­lu­ğu­nu ilan et­tik­ten son­ra Kon­ya’da al­dı. ÖN­DER TU­RA­CI’DAN GA­RAN­Tİ Kart ce­za­lı­sı Lu­ga­no ve Edu’nun ye­ri­ne Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes’in ilk on bir­de yer ve­re­ce­ği Ön­der-Ya­sin iki­li­si “De­fans­ta bir prob­lem ya­şa­ma­yız” ga­ran­ti­si ver­di. İki fut­bol­cu­nun yok­lu­ğu­nu arat­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen Ön­der, “Edu ve Lu­ga­no bi­zim için önem­li oyun­cu­lar. An­cak biz de tec­rü­be­li isim­le­riz. Gö­rev ve­ril­di­ğin­de her za­man en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. De­fans­ta bir ek­sik­lik var­mış gi­bi dav­ra­nıl­ma­sın­dan ra­hat­sı­zım” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT