BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yu­suf-Ta­ba­ta ses­le­ri

Yu­suf-Ta­ba­ta ses­le­ri

Trab­zons­por Bur­sa’nın ma­es­tro­su Yu­suf Şim­şek ve G.An­tep’in yıl­dı­zı Ta­ba­ta’ya res­mi tek­lif gö­tür­me­ye ha­zır­la­nı­yorTrab­zons­por Bur­sa’nın ma­es­tro­su Yu­suf Şim­şek ve G.An­tep’in yıl­dı­zı Ta­ba­ta’ya res­mi tek­lif gö­tür­me­ye ha­zır­la­nı­yor ŞE­NER DEV­RE­YE Gİ­RE­CEK Trab­zons­por’da he­ye­can zir­ve­de. Se­zon ba­şın­dan be­ri oyun ku­ru­cu yok­lu­ğun­dan şi­ka­yet eden Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal, es­ki ta­le­be­si Yu­suf Şim­şek’in trans­fe­ri­ni çok is­te­yin­ce yö­ne­tim kol­la­rı sı­va­dı. Bor­do-ma­vi­li­le­rin Bur­sa Yö­ne­ti­mi’ne res­mi tek­lif gö­tür­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı ve Baş­kan Sad­ri Şe­ner’in biz­zat dev­re­ye gi­re­rek Bur­sa Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı’yı ik­na et­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ko­nuy­la il­gi açık­la­ma ya­pan Yu­suf Şim­şek ise, “Bur­sa’dan ay­rıl­mak gi­bi bir dü­şün­cem yok ama pro­fes­yo­nel fut­bo­lun ne ge­ti­re­ce­ği bel­li ol­maz” şek­lin­de ma­ni­dar söz­ler kul­lan­dı. ÖN GÖ­RÜŞ­ME­LER YA­PIL­DI G.An­tep’in bu se­zon yıl­dı­zı par­la­yan Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­su Ta­ba­ta da bor­do-ma­vi­li yö­ne­ti­min trans­fer lis­te­si­nin ba­şın­da yer alı­yor. Bu oyun­cu­yu da çok is­te­yen yö­ne­tim G.An­tep ku­lü­bü­ne önü­müz­de­ki gün­ler­de res­mi tek­lif gö­tü­re­cek. Yu­suf ve Ta­ba­ta isim­le­ri­ni Trab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu da doğ­ru­la­dı. İki fut­bol­cuy­la da ön gö­rüş­me ya­pıl­dı­ğı ve her iki­sin­den de, “Ku­lü­bü­müz­le an­la­şın, biz ge­li­riz” ce­va­bı alın­dı­ğı sı­zan ha­ber­ler ara­sın­da. Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi’nin bu fut­bol­cu­lar dı­şın­da An­ka­ras­por’dan Özer ve G.Bir­li­ği’nden En­gin Bay­tar’la da cid­di şe­kil­de il­gi­len­di­ği öğ­re­nil­di. Sadri Şe­ner’e PFDK şo­ku Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, Trab­zons­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner’i Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na sevk et­ti. Alı­nan bil­gi­ye gö­re Şe­ner, Bur­sas­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar ne­de­niy­le PFDK’ya sevk edil­di. Sa­vun­ma­sı­nı 48 sa­at için­de ver­me­si ge­re­ken Şe­ner, Bur­sa ma­çın­dan son­ra ha­kem­le­re yö­ne­lik açık­la­ma­lar yap­mış, ön­ce­ki gün dü­zen­le­nen Ham­si Gü­nü’nde de, ‘li­gin zir­ve­si­ne bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan ba­lans aya­rı ya­pıl­dı­ğı’nı id­di­a et­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT