BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trafik ca­na­varı ço­cuk­la­rı ez­di!

Trafik ca­na­varı ço­cuk­la­rı ez­di!

Üm­ra­ni­ye’de kont­rol­den çı­kan bir o­to­mo­bil, kal­dı­rım­da­ki 3 ço­cu­ğa çarp­tı. Vi­ya­dük­ten a­şa­ğı dü­şen ço­cuk­lar­dan 2’si has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­tiKÖP­RÜ­DEN UÇ­TULAR Mo­bil­ya­cı­lık yap­tı­ğı öğ­re­ni­len sü­rü­cü Er­sin ǒnin çarp­tı­ğı ço­cuk­lar­dan Zey­nel De­mir i­le Ta­ner Taş­de­mir, vi­ya­dük­ten a­şa­ğı u­ça­rak ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti. Ka­za a­nın­da bi­sik­let kul­la­nan Du­ran De­mir i­se ya­ra­lan­dı. Has­ta­ne­de te­da­vi al­tı­na a­lı­nan Du­ran De­mir’in o­lay ye­rin­de­ki bi­sik­le­ti gö­ren­le­rin yü­re­ği­ni burk­tu. Fe­ci ka­za, ön­ce­ki ge­ce sa­at 23.00 sı­ra­la­rın­da Üm­ra­ni­ye, Na­mık Ke­mal Ma­hal­le­si, TEM Yan­yol Ese­nev­ler Köp­rü­sü mev­ki­in­de mey­da­na gel­di. Sü­rü­cü Er­sin ǒnin kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, yan­yol­da­ki çu­ku­ra gi­re­rek, kon­trol­den çık­tı ve kal­dı­rım­da bu­lu­nan Zey­nel De­mir (14), Ta­ner Taş­de­mir (13) ve bi­sik­let sü­ren Du­ran De­mir’e çarp­tı. Çarp­ma­nın et­ki­siy­le Zey­nel De­mir ile Ta­ner Taş­de­mir, vi­ya­dük­ten aşa­ğı düş­tü. Ço­cuk­la­rın ev­le­ri­ne 100 met­re me­sa­fe­de mey­da­na ge­len ola­yın ar­dın­dan Zey­nel De­mir ile Du­ran De­mir Göz­te­pe Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Ta­ner Taş­de­mir ise Hay­dar­pa­şa Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. KA­ĞIT TOP­LU­YOR­LAR­DI Ya­ra­lı çocuk­lar­dan Zey­nel De­mir ile Ta­ner Taş­de­mir, has­ta­ne­de­ki bü­tün mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti. Te­da­vi­si de­vam eden Du­ran De­mir’in ise ha­ya­ti teh­li­ke­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ka­za­ya se­bep olan oto­mo­bi­lin sü­rü­cü­sü Er­sin Ç, po­lis ekip­le­rin­ce gö­zal­tı­na alın­dı. Oğ­lu­nun ölüm ha­be­ri­ni ala­rak Yoz­gat’tan İs­tan­bul’a ge­len ba­ba Hü­se­yin Taş­de­mir, “Ne söy­le­ye­bi­li­rim ki, ka­za­yı du­yar duy­maz bu­ra­ya gel­dim, çok üz­gü­nüm. Hem oku­yup hem­de ai­le­ye des­tek ol­mak için ka­ğıt top­lu­yor­lar­dı” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT