BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bom­ba­lı pa­ketle öldüren intikam

Bom­ba­lı pa­ketle öldüren intikam

Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın ardından ipucu bulmak için arama yaptı.Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın ardından ipucu bulmak için arama yaptı. Muğ­la’nın Or­ta­ca il­çe­sin­de bir ki­şi, ken­di­si­ne gön­de­ri­len po­şe­ti aç­ma­ya ça­lı­şır­ken mey­da­na ge­len pat­la­ma­da öl­dü. Or­ta­ca Sa­na­yi Si­te­si’nde ki­reç sa­tı­şı ya­pı­lan bir iş ye­ri­nin sa­hi­bi­nin oğ­lu Mus­ta­fa Can Yıl­maz (29) ken­di­si­ne gön­de­ril­di­ği bil­di­ri­len po­şe­ti aç­ma­ya ça­lı­şır­ken pat­la­ma mey­da­na gel­di. Yıl­maz, pat­la­ma so­nu­cu olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, iş ye­ri ve çev­re dük­kan­lar­da da ha­sar oluş­tu. Muğ­la Em­ni­yet Mü­dü­rü Emin Kör­pe, “Pat­la­yı­cı mad­de­yi po­şe­tin içi­ne bı­rak­mış­lar. Pat­la­yı­cı mad­de­nin ne ol­du­ğu­nu tes­pi­te ça­lı­şı­yo­ruz. Po­şet­te; bir mek­tup, bir oyun­cak be­bek ve “Bu be­be­ği sak­la, be­ni ne­den unut­tun? Se­ni çok se­vi­yo­rum” şek­lin­de ifa­de­le­rin yer al­dı­ğı bil­gi­si ve­ril­di. İlk tes­pit­le­ri­mi­ze gö­re ola­yın te­rör bağ­lan­tı­sı söz ko­nu­su de­ğil” de­di. KIZ AR­KA­DA­ŞI YOK­TU Pat­la­ma­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Mus­ta­fa Can Yıl­maz’ın ba­ba­sı Ce­mil Yıl­maz, oğ­lu­nun hiç kız ar­ka­da­şı­nın ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a ede­rek, “Oğ­lu­mu ev­len­me­si için zor­lu­yor­duk fa­kat ka­bul et­mi­yor­du” de­di. Oğ­lu­nun ölü­mü­ne se­bep olan ola­yın açı­ğa çı­ka­rıl­ma­sı için yet­ki­li­ler­den yar­dım is­te­yen Yıl­maz, ola­yın bir an ön­ce ay­dın­la­na­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT