BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baş­kent­te an­ne cin­ne­ti

Baş­kent­te an­ne cin­ne­ti

Tüy­ler ür­per­ten olay Ke­çi­ören Ka­va­cık Ma­hal­le­si Sa­hil So­kak’ta ya­şan­dı. Erol G, bir ar­ka­da­şı­nın “eşin­den ha­ber ala­mı­yo­ruz” uya­rı­sı üze­ri­ne sa­bah sa­at­le­rin­de ya­nı­na bir ak­ra­ba­sı­nı da ala­rak es­ki eşi­nin evi­ne gel­di.Tüy­ler ür­per­ten olay Ke­çi­ören Ka­va­cık Ma­hal­le­si Sa­hil So­kak’ta ya­şan­dı. Erol G, bir ar­ka­da­şı­nın “eşin­den ha­ber ala­mı­yo­ruz” uya­rı­sı üze­ri­ne sa­bah sa­at­le­rin­de ya­nı­na bir ak­ra­ba­sı­nı da ala­rak es­ki eşi­nin evi­ne gel­di. Te­le­fon­la­ra ve ka­pı zi­li­ne ce­vap ve­ril­me­me­si üze­ri­ne ka­pı­yı kı­ra­rak içe­ri gi­ren Erol G, yok olan ai­le­siy­le kar­şı­laş­tı. Tür­kan G.’nin ce­se­di otur­ma oda­sın­da kan­lar için­de yer­de bu­lun­du. İl­köğ­re­tim son sı­nıf öğ­ren­ci­si kı­zı Şük­ran Ece ile 2 ya­şın­da­ki Du­ru Tu­na ise ya­tak­la­rın­da ölü bu­lun­du. Ya­pı­lan in­ce­le­me­de an­ne Tür­kan’nın, iki ya­şın­da­ki kı­zı Du­ru Pı­nar’ı bi­be­ro­nu­na fa­re ze­hi­ri ka­ta­rak öl­dür­dü­ğü, ya­ta­ğın­da uyu­yan di­ğer kı­zı Şük­ran Ece’yi de av tü­fe­ğiy­le vur­du­ğu be­lir­len­di. Da­ha son­ra Tür­kan Gün­gör’ün otur­ma oda­sın­da­ki kol­tu­ğa otur­duk­tan son­ra çe­ne­si­nin al­tı­na av tü­fe­ği­ni da­ya­ya­rak te­ti­ği çek­ti­ği be­lir­len­di. Po­li­sin yap­tı­ğı in­ce­le­me­de, Tür­kan G’nin es­ki eşi­nin iş ye­ri­ni te­le­fon­la ara­ya­rak bir or­tak ar­ka­daş­la­rı­na, “Ar­tık da­ya­na­mı­yo­rum. Hem ço­cuk­la­rı hem de ken­di­mi öl­dü­re­ce­ğim. Hak­kı­nı­zı he­lal edin” de­di­ği öğ­re­nil­di.
Kapat
KAPAT