BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­i­le­si­ni gör­mek is­te­yin­ce ya­ka­lan­dı

A­i­le­si­ni gör­mek is­te­yin­ce ya­ka­lan­dı

Si­lah­la a­dam öl­dür­me su­çun­dan tu­tuk­lu bu­lun­du­ğu ce­za­e­vin­den 18 ay ön­ce ka­çan hü­küm­lü, a­i­le­si­ni gör­mek i­çin gel­di­ği Kon­ya’da ya­ka­lan­dı.Si­lah­la a­dam öl­dür­me su­çun­dan tu­tuk­lu bu­lun­du­ğu ce­za­e­vin­den 18 ay ön­ce ka­çan hü­küm­lü, a­i­le­si­ni gör­mek i­çin gel­di­ği Kon­ya’da ya­ka­lan­dı. Kon­ya’da 2002 yı­lın­da Re­cep Ka­ya’yı si­lah­la öl­dü­ren, hak­kın­da ke­sin­leş­miş 20 yıl 10 gün ha­pis ce­za­sı bu­lu­nan Mus­ta­fa Ba­rut (32), 10 Ma­yıs 2007 ta­ri­hin­de Kon­ya Ya­rı A­çık Ce­za­e­vin­den fi­rar et­ti. Po­lis e­kip­le­ri, ya­ka­lan­ma­mak i­çin sü­rek­li fark­lı il­ler­de bu­lu­nan Ba­rut’un Kon­ya’da­ki e­vi­ne ge­le­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li ü­ze­ri­ne, ça­lış­ma­la­rı­nı bu yön­de yo­ğun­laş­tır­dı. Mus­ta­fa Ba­rut’un a­i­le­si­ni gör­mek i­çin Kon­ya’ya gel­di­ği­ni be­lir­le­yen e­kip­ler, 18 ay­dır fi­ra­ri o­lan hü­küm­lü­yü Es­ki Kun­du­ra­cı­lar Sa­na­yi ci­va­rın­da ya­ka­la­dı. Ba­rut, iş­lem­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk e­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT