BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İl­köğ­re­tim öğ­ret­me­ni av tü­fe­ğiy­le in­ti­har et­ti

İl­köğ­re­tim öğ­ret­me­ni av tü­fe­ğiy­le in­ti­har et­ti

De­niz­li’de mer­ke­ze bağ­lı Ser­ver­ga­zi il­çe­sin­de bir il­köğ­re­tim o­ku­lun­da bi­rin­ci sı­nıf öğ­ret­me­ni o­lan Uy­sal Boz­kurt, 522. So­kak’ta­ki e­vi­nin ö­nün­de park ha­lin­de bu­lu­nan o­to­mo­bi­li­ne bi­ne­rek, çe­ne­si­nin al­tı­na da­ya­dı­ğı av tü­fe­ği­ni a­teş­le­di.De­niz­li’de mer­ke­ze bağ­lı Ser­ver­ga­zi il­çe­sin­de bir il­köğ­re­tim o­ku­lun­da bi­rin­ci sı­nıf öğ­ret­me­ni o­lan Uy­sal Boz­kurt, 522. So­kak’ta­ki e­vi­nin ö­nün­de park ha­lin­de bu­lu­nan o­to­mo­bi­li­ne bi­ne­rek, çe­ne­si­nin al­tı­na da­ya­dı­ğı av tü­fe­ği­ni a­teş­le­di. O­lay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den öğ­ret­men, id­di­a­ya gö­re, ay­nı o­kul­da öğ­re­nim gö­ren ve a­i­le dos­tu­nun kı­zı ol­du­ğu bil­di­ri­len S.F. ta­ra­fın­dan ge­çen haf­ta ta­ciz­de bu­lun­mak­la suç­lan­dı. Şi­ka­yet ü­ze­ri­ne De­niz­li Mil­li E­ği­tim Mü­dür­lü­ğün­ce i­ki mü­fet­tiş gö­rev­len­di­ril­di­ği ve so­ruş­tur­ma a­çıl­dı­ğı ö­ne sü­rül­dü. Boz­kurt’un id­di­a se­be­biy­le 20 gün ra­por al­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT